Tabela odsetek podatkowych
Tabela zawieraja stawki odsetek podatkowych w różnych okresach. Znajdziesz tu zarówno historyczne jak i aktualnie obowiązujące stawki.

Odsetki podatkowe (archiwalne)

OkresStopa [%]W stosunku...
od 1989-05-02
5.5
miesięcznym
od 1989-10-01
0.32
dziennym
od 1989-11-18
0.5
dziennym
od 1990-01-01
2.3
dziennym
od 1990-02-01
1.3
dziennym
od 1990-03-01
0.6
dziennym
od 1990-04-01
0.5
dziennym
od 1990-05-01
0.35
dziennym
od 1990-06-01
0.25
dziennym
od 1990-07-01
0.18
dziennym
od 1990-10-16
0.23
dziennym
od 1990-11-26
0.3
dziennym
od 1991-02-01
0.39
dziennym
od 1991-05-01
0.32
dziennym
od 1991-07-08
0.27
dziennym
od 1991-08-01
0.24
dziennym
od 1991-09-15
0.2
dziennym
od 1993-03-01
0.19
dziennym
od 1994-05-13
0.18
dziennym
od 1995-02-21
0.19
dziennym
od 1995-05-29
0.16
dziennym
od 1995-09-18
0.15
dziennym
od 1996-01-08
0.14
dziennym
od 1998-01-01
54
rocznym
od 1998-05-21
52
rocznym
od 1998-07-17
48
rocznym
od 1998-10-29
44
rocznym
od 1998-12-10
40
rocznym
od 1999-01-21
34
rocznym
od 1999-11-18
41
rocznym
od 2000-02-24
43
rocznym
od 2000-08-31
46
rocznym
od 2001-03-01
44
rocznym
od 2001-03-29
42
rocznym
od 2001-06-28
39
rocznym
od 2001-08-23
37
rocznym
od 2001-10-26
34
rocznym
od 2001-11-29
31
rocznym
od 2002-01-31
27
rocznym
od 2002-04-26
25
rocznym
od 2002-05-30
24
rocznym
od 2002-06-27
23
rocznym
od 2002-08-29
21
rocznym
od 2002-09-26
20
rocznym
od 2002-10-24
18
rocznym
od 2002-11-28
17.5
rocznym
od 2003-01-30
17
rocznym
od 2003-02-27
16
rocznym
od 2003-03-27
15.5
rocznym
od 2003-04-25
14.5
rocznym
od 2003-05-29
14
rocznym
od 2003-06-26
13.5
rocznym
od 2004-07-01
14.5
rocznym
od 2004-07-29
15
rocznym
od 2004-08-26
16
rocznym
od 2005-03-31
15
rocznym
od 2005-04-28
14
rocznym
od 2005-06-30
13
rocznym
od 2005-07-28
12.5
rocznym
od 2005-09-01
12
rocznym
od 2006-02-01
11.5
rocznym
od 2006-03-01
11
rocznym
od 2007-04-26
11.5
rocznym
od 2007-06-28
12
rocznym
od 2007-08-30
12.5
rocznym
od 2007-11-29
13
rocznym
od 2008-01-31
13.5
rocznym
od 2008-02-28
14
rocznym
od 2008-03-27
14.5
rocznym
od 2008-06-26
15
rocznym
od 2008-11-27
14.5
rocznym
od 2008-12-24
13
rocznym
od 2009-01-28
11.5
rocznym
od 2009-02-26
11
rocznym
od 2009-03-26
10.5
rocznym
od 2009-06-25
10
rocznym
od 2010-11-09
12
rocznym
od 2011-01-20
12.5
rocznym
od 2011-04-06
13
rocznym
od 2011-05-12
13.5
rocznym
od 2011-06-09
14
rocznym
od 2012-05-10
14.5
rocznym
od 2012-11-08
14
rocznym
od 2012-12-06
13.5
rocznym
od 2013-01-10
13
rocznym
od 2013-02-07
12.5
rocznym
od 2013-03-07
11.5
rocznym
od 2013-05-09
11
rocznym
od 2013-06-06
10.5
rocznym
od 2013-07-04
10
rocznym
od 2014-10-09
8
rocznym

Trochę informacji

 • Przed dniem 1989-10-01 wysokość odsetek podatkowych podawana była w stosunku miesięcznym. Po tej dacie wprowadzono podawanie w stosunku dziennym, a począwszy od 1998-01-01 wysokość odsetek podatkowych zaczęto publikować w stosunku rocznym i tak jest do dziś (stan na 2017-07-27).
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Odsetki nalicza się przede wszystkim od wpłaconych z opóźnieniem podatków, ale także m.in. od:
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • opłaty za usługi w zakresie reklamy alkoholu
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłaty za rekultywację gruntów
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Zaokrąglanie - odsetki podatkowe zaokrągla się do pełnej złotówki (inaczej niż odsetki ustawowe, których się nie zaokrągla).
 • Odsetki obniżone - od 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Początkowo obniżona stawka wynosiła w wysokości 75%, a w przypadku zaległości ujawnionej po 1. stycznia 2016 roku 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.
 • Odsetki podwyższone - w 2016 r. wprowadzono ponad to podwyższone, "karne" odsetki w wysokości 150% stawki podstawowej. W założeniu mają one dotyczyć sytuacji, w której doszło do umyślnego działania ze strony podatnika, a więc różnego rodzaju oszustw lub wyłudzeń. Mają one zastosowanie w przypadku zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym i został spełniony jeden z poniższych warunków:
  • podatnik celowo zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku i fakt ten został ujawniony w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po dokonaniu czynności sprawdzających - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia,
  • pomimo ciążącego obowiązku, podatnik nie złożył deklaracji i fakt ten został ujawniony w wyniku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
 • Skąd się biorą stawki - odsetki to 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ta stopa jest ustalana przez NBP, a dokładniej Radę Polityki Pieniężnej.
 • Koszty - odsetki podatkowe są kosztem finansowym. Nie są zaliczane jako koszt uzyskania przychodu
 • Minimalna kwota odsetek: odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W tej chwili kwota minimalnych odsetek wynosi 2.20zł x 3 = 6.60zł. Po zaokrągleniu - nie pobiera się odsetek w kwocie 6.00zł.

Aktualność danych

Tabela oprocentowania odsetek podatkowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2017.08.26.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.):
 • Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.
 • Art. 53a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.
 • Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
 • § 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę."
 • Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
 • § 1a. Uchylony.
 • § 1b. Uchylony.
 • § 2. Uchylony.
 • § 3. Uchylony.
 • Art. 56a. Obniżona stawka odsetek za zwłokę
  • § 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
   • 1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
   • 2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
  • § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 szczególna forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.
  • § 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
   • 1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
   • 1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
   • 2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
 • Art. 56b. Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:
  • 1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
  • 2) korekty deklaracji:
   • a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
   • b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
   • c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
  • 3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Tagi i linki do tej strony

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.