Tabela momentów dipolowych sustancji
Tabela zawiera wartości elektrycznego momentu dipolowego różnych substancji chemicznych w wybranej przez Ciebie jednostce np. w debajach, kulomb razy metr, albo w jednostkach atomowych momentu dipolowego.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Jednostka (moment dipolowy)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
aceton(CH3)2CO2.76
etanolC2H5OH1.66
woda 25°CH2O1.84
fluorek bromuBF30
disiarczek węglaCS20
tlenek chloru (VII)Cl2O70.72
metanolCH3OH1.61
propanolC3H7OH1.69
fenolC6H5OH1.61
kwas mrówkowyHCOOH1.82
kwas octowyCH3COOH1.68
aldehyd benzoesowyC6H5COH1.61
metyloaminaCH3NH21.62
fenyloamina (anilina)C6H5NH21.51
benzenC6H60
toluenC6H5CH30.39
jodometanCH3I1.64
chloroformCHCl31.15
bromoformCHBr31.3
chlorobenzenC6H5Cl1.56
bromobenzenC6H5Br1.53
jodobenzenC6H5I1.25
tetrachlorometanCCl40
tetrabromometanCBr40
pirydynaC5H5N2.26
eter dietylowy(C2H5)2O1.14
nitrometanCH3NO23.02
nitrobenzenC6H5NO24.3
disulfanH2S21.17
nadtlenek wodoruH2O22.13
hydrazineN2H41.84
trichlorek fosforuPCl31.16
trichlorek fosforyluPOCl32.4
chlorek siarkiS2Cl21.6
chlorek tionyluSOCl21.38
chlorek sulfuryluSO2Cl21.8
heksafluorobenzenC6F60

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
etanolC2H5OH1.66
metanolCH3OH1.61
propanolC3H7OH1.69

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
amoniakNH31.44
fluorek bromuBF30
diboranB2H60
cyjanC2N20
bromocyjanCNBr2.94
siarczek karbonyluCOS0.72
disiarczek węglaCS20
trifluorek chloruClF30.55
chlorek joduICl0.5
disulfanH2S21.17
fluorek azotuNF30.24
hydrazineN2H41.84
bromek nitrozyluNOBr1.87
chlorek nitrozyluNOCl1.83
chlorek sodu (gaz)NaCl8.5
difluorek tlenuOF20.18
trichlorek fosforuPCl31.16
pentafluorek fosforuPF50
fosforowodórPH30.55
trichlorek fosforyluPOCl32.4
chlorek siarkiS2Cl21.6
heksafluorek siarkiSF60
chlorek tionyluSOCl21.38
chlorek sulfuryluSO2Cl21.8

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
amoniakNH31.44
metanCH40
dwutlenek węglaCO20
diboranB2H60
cyjanC2N20
siarczek karbonyluCOS0.72
tlenek chloru (IV)ClO21.69
tlenek chloru (I)Cl2O0.78
chlorowodórHCl1.03
cjanowodórHCN2.88
fluorowodórHF1.91
jodowodórHI0.38
siarkowodórH2S0.93
dimetyloamina(CH3)2NH1.17
trimetyloamina(CH3)3N0.62
etyloaminaC2H5NH21.39
etanC2H60
propanC3H80
n-butanC4H100
eten (etylen)C2H40
etynC2H20
fluorometanCH3F1.81
chlorometanCH3Cl1.56
chloroetanC2H5Cl2
fosgenCOCl21.18
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO2.27
tlenek azotu (II)NO0.1
podtlenek azotuN2O0.14
tlenek azotu (IV)NO20.29
tetratlenek diazotuN2O40.37
tlenek azotu (V)N2O51.39
difluorek tlenuOF20.18
pentafluorek fosforuPF50
fosforowodórPH30.55
heksafluorek siarkiSF60
tlenek siarki (IV)SO21.6
tlenek siarki (VI)SO30
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl2

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
metanCH40
etanC2H60
propanC3H80
n-butanC4H100
eten (etylen)C2H40
etynC2H20
benzenC6H60
toluenC6H5CH30.39

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
dwutlenek węglaCO20
tlenek węgla (II)CO0.1
tlenek chloru (IV)ClO21.69
tlenek chloru (I)Cl2O0.78
tlenek chloru (VII)Cl2O70.72
nadtlenek wodoruH2O22.13
tlenek azotu (II)NO0.1
podtlenek azotuN2O0.14
tlenek azotu (IV)NO20.29
tetratlenek diazotuN2O40.37
tlenek azotu (V)N2O51.39
tlenek siarki (IV)SO21.6
tlenek siarki (VI)SO30

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
bromek glinuAlBr35.1
jodek glinuAlI32.5
bromek arsenuAsBr31.66
chlorek arsenuAsCl32.15
fluorek arsenuAsF32.65
bromek beryluBeBr20
chlorek beryluBeCl20
jodocyjanCNI3.7
chlorek żelaza (III)FeCl31.27
chlorek rtęci (II) (650K)HgCl20
bromek potasu (931K)KBr9.07
bromek potasuKBr9.07
jodek potasu (898K)KI9.24

wodorki#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
wodorek arsenuAsH30.16

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
bromowodórHBr0.79
chlorowodórHCl1.03
cjanowodórHCN2.88
fluorowodórHF1.91
jodowodórHI0.38
siarkowodórH2S0.93

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
fenolC6H5OH1.61

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
kwas mrówkowyHCOOH1.82
kwas octowyCH3COOH1.68

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
aldehyd benzoesowyC6H5COH1.61
fluorometanCH3F1.81
chlorometanCH3Cl1.56
bromometan (373K)CH3Br1.78
jodometanCH3I1.64
chloroformCHCl31.15
bromoformCHBr31.3
jodoformCHI30.95
chlorobenzenC6H5Cl1.56
bromobenzenC6H5Br1.53
jodobenzenC6H5I1.25
tetrachlorometanCCl40
tetrabromometanCBr40
chloroetanC2H5Cl2
fosgenCOCl21.18
pirydynaC5H5N2.26
eter dietylowy(C2H5)2O1.14
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO2.27
nitrometanCH3NO23.02
nitrobenzenC6H5NO24.3
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl2
heksafluorobenzenC6F60

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyMoment dipolowy
[D]
metyloaminaCH3NH21.62
dimetyloamina(CH3)2NH1.17
trimetyloamina(CH3)3N0.62
etyloaminaC2H5NH21.39
fenyloamina (anilina)C6H5NH21.51

Trochę informacji#

 • Elektryczny moment dipolowy dla układu składającego się z dwóch lub więcej ładunków punktowych definiujemy jako sumę:
  p=i=1...nqiri\overrightarrow{p} = \sum_{i=1...n}{q_i \overrightarrow{r_i}}
  gdzie:
  • p\overrightarrow{p} - moment dipolowy całego układu,
  • ri\overrightarrow{r_i} - wektor wodzący wskazujący na i-ty ładunek elektryczny,
  • qiq_i - wartość i-tego ładunku elektrycznego,
  • nn - ilość ładunków elektrycznych układzie.
 • Moment dipolowy jest wielkością wektorową.
 • Moment dipolowy ma sens tylko dla układów obojętnych, czyli takich gdzie suma wszystkich ładunków wynosi zero:
  i=1...nqi=0\sum_{i=1...n}{q_i} = 0
 • Jednostką elektrycznego momentu dipolowego w układzie SI jest kulomb razy metr:
  CmC \cdot m
 • Inną jednostką, stosowaną głównie przez chemików i fizyków atomowych jest 1 debaj:
  1D=3,335641030Cm1 D = 3,33564 \cdot 10^{-30} C \cdot m
 • Jeśli układ o momencie dipolowym p\overrightarrow{p} wprowadzimy w zewnętrzne pole elektryczne o natężeniu E\overrightarrow{E}, to będzie na niego działać moment siły:
  M=p×E\overrightarrow{M} = \overrightarrow{p} \times \overrightarrow{E}
 • Cząsteczki o niezerowym momencie dipolowym nazywa się polarnymi. Przykładem takiej cząsteczki jest woda (H2OH_2O).
 • Jeśli ładunki elektryczne w układzie są rozłożone równomiernie to moment dipolowy takiego układu wynosi zero. Przykładami takich układów są cząsteczki chemiczne o symetrycznej budowie np. czterochlorek węgla (CCl4CCl_4). Takie cząsteczki nazywa się apolarnymi lub niepolarnymi.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.