Tabela temperatur topnienia substancji
Tabele zawierają temperatury topnienia różnych substancji chemicznych podane w dowolnej jednostce jakiej potrzebujesz (stopnie Celsjusza, kelviny, stopnie Fehrenheita itd.)

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Jednostka (temperatura topnienia)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

metale#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
glin (czysty)Al660
mosiądz manganowy-900
złotoAu1063
platynaPt1770
stal węglowa-1500
duraluminium-650
stop Wooda-65.5

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
aceton(CH3)2CO-94.8
glicerynaC3H5(OH)318.2
etanolC2H5OH-114.1
rtęćHg-38.8
woda 4°CH2O0
woda 25°CH2O0
cykloheksanC6H126.59
n-heksanC6H14-95.3
fluorek bromuBF3-126.8
disiarczek węglaCS2-111.5
tlenek chloru (VII)Cl2O7-91.5
metanolCH3OH-97.6
glikol etylenowyC2H4(OH)2-13
propanolC3H7OH-126.1
fenolC6H5OH40.9
kwas mrówkowyHCOOH8.3
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH16.9
kwas octowyCH3COOH16.6
kwas propionowyCH3CH2COOH-20.7
aldehyd benzoesowyC6H5COH-26
metyloaminaCH3NH2-93.4
fenyloamina (anilina)C6H5NH2-6
benzenC6H65.5
toluenC6H5CH3-95
ortoksylenC6H4(CH3)2-25.2
metaksylenC6H4(CH3)2-47.8
paraksylenC6H4(CH3)213.2
chloroformCHCl3-63.6
chlorobenzenC6H5Cl-45.2
tetrachlorometanCCl4-23
freon-11CCl3F-111.1
pirydynaC5H5N-41.6
eter dietylowy(C2H5)2O-117
nitrometanCH3NO2-28.5
nitrobenzenC6H5NO25.7
nadtlenek wodoruH2O2-0.43
chlorek tionyluSOCl2-101
chlorek sulfuryluSO2Cl2-51
n-pentanC5H12-129.7
aldehyd octowyCH3CHO-123
n-heptanC7H16-90.6
n-oktanC8H18-56.8
n-nonanC9H20-53.5
n-dekanC10H22-29.7
undekanC11H24-25.6
dodekanC12H26-9.6
tridekanC13H28-5.3
tetradekanC14H305.8
pentadekanC15H329.9
heksadekanC16H3418.1
cyklopentanC5H10-93.8
dichlorometanCH2Cl2-95.1
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH-89.5
butan-1-olC4H9OH-89.8
butan-2-olC3H7OH-114.7
2-metylopropan-1-olC4H9OH-108
2-metylopropan-2-olC4H9OH25.4
3-metylobenzenol (m-krezol)C6H4(CH3)OH11.8
propanalC2H5CHO-80
butanalC3H7CHO-99
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH-5.7
mrówczan etyluHCOOC2H5-79.6
pirolC4H5N-23.42
metanoamid (formamid)HCONH22.55
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)313.5
heksafluorobenzenC6F65.2

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
etanolC2H5OH-114.1
metanolCH3OH-97.6
glikol etylenowyC2H4(OH)2-13
propanolC3H7OH-126.1
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH-89.5
butan-1-olC4H9OH-89.8
butan-2-olC3H7OH-114.7
2-metylopropan-1-olC4H9OH-108
2-metylopropan-2-olC4H9OH25.4

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
amoniakNH3-77.8
fluorek bromuBF3-126.8
disiarczek węglaCS2-111.5
difluorek tlenuOF2-223.8
fosforowodórPH3-132.5
chlorek tionyluSOCl2-101
chlorek sulfuryluSO2Cl2-51
hydroksotlenek manganu (II)MnO(OH)250
nadtlenek soduNa2O2675
chlorek tlenek antymonu (V)SbOCl170
argonAr-189.4
azotN2-209.9
kryptonKr-157.1
ksenonXe-111.8
neonNe-248.6
ozonO3-193
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2132.7

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
amoniakNH3-77.8
metanCH4-182.4
dwutlenek węglaCO2-56
tlenek chloru (I)Cl2O-120.6
chlorowodórHCl-114.2
cjanowodórHCN-13.4
fluorowodórHF-83.36
jodowodórHI-51
siarkowodórH2S-85.5
dimetyloamina(CH3)2NH-92.2
trimetyloamina(CH3)3N-117.7
etyloaminaC2H5NH2-80.5
etanC2H6-182.8
propanC3H8-187.6
n-butanC4H10-138.2
cyklobutanC4H8-90.6
eten (etylen)C2H4-169
etynC2H2-80.7
chlorometanCH3Cl-97.7
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-92
tlenek azotu (II)NO-163.6
difluorek tlenuOF2-223.8
fosforowodórPH3-132.5
tlenek siarki (IV)SO2-72.7
tlenek siarki (VI)SO316.8
chlorCl2-100.98
wodórH2-252.8
tlenO2-218.4
propenC3H6-185.2
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl-153.7
azotN2-209.9
fluorF2-220
kryptonKr-157.1
ksenonXe-111.8
neonNe-248.6
ozonO3-193
2-metylopropan (izobutan)CH3CH(CH3)CH3-159.4
cyklopropanC3H6-127.4
but-1-enC4H8-185.3
transbut-2-enC4H8-105.5
cis-but-2-enC4H8-138.9
propynC3H4-102.7
but-1-ynC4H6-125.7
but-2-ynC4H6-32.2

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
metanCH4-182.4
cykloheksanC6H126.59
n-heksanC6H14-95.3
etanC2H6-182.8
propanC3H8-187.6
n-butanC4H10-138.2
cyklobutanC4H8-90.6
eten (etylen)C2H4-169
etynC2H2-80.7
benzenC6H65.5
toluenC6H5CH3-95
ortoksylenC6H4(CH3)2-25.2
metaksylenC6H4(CH3)2-47.8
paraksylenC6H4(CH3)213.2
propenC3H6-185.2
n-pentanC5H12-129.7
2-metylopropan (izobutan)CH3CH(CH3)CH3-159.4
2-metylobutanCH3CH(CH3)CH2CH3-159.9
n-heptanC7H16-90.6
n-oktanC8H18-56.8
n-nonanC9H20-53.5
n-dekanC10H22-29.7
undekanC11H24-25.6
dodekanC12H26-9.6
tridekanC13H28-5.3
tetradekanC14H305.8
pentadekanC15H329.9
heksadekanC16H3418.1
heptadekanC17H3622
oktadekanC18H3828.2
nonadekanC19H4032.1
ejkozanC20H4236.8
triakontanC30H6265.8
cyklopropanC3H6-127.4
cyklopentanC5H10-93.8
but-1-enC4H8-185.3
transbut-2-enC4H8-105.5
cis-but-2-enC4H8-138.9
propynC3H4-102.7
but-1-ynC4H6-125.7
but-2-ynC4H6-32.2
naftalenC10H880.2
antracenC14H10215
fenantrenC14H1099.2

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
dwutlenek węglaCO2-56
tlenek węgla (II)CO-199
tlenek chloru (I)Cl2O-120.6
tlenek chloru (VII)Cl2O7-91.5
nadtlenek wodoruH2O2-0.43
tlenek azotu (II)NO-163.6
tlenek siarki (IV)SO2-72.7
tlenek siarki (VI)SO316.8
tlenek baruBaO1973
tlenek srebra (I)Ag2O200
tlenek glinuAl2O32054
tlenek arsenu (III)As2O3313
tlenek arsenu (V)As2O5315
tlenek boru (III)B2O3450
tlenek beryluBeO2578
tlenek bizmutu (III)Bi2O3817
tlenek bromu (I)Br2O-17.5
tlenek wapniaCaO2899
tlenek chromu (VI)CrO3197
tlenek cezuCs2O490
tlenek miedzi (I)Cu2O1235
tlenek galuGa2O31807
tlenek germanu (IV)GeO21115
tlenek rtęci (II)HgO500
tlenek jodu (V)I2O5300
tlenek indu (III)In2O31913
tlenek potasuK2O350
tlenek lantanu (III)La2O32305
tlenek lituLi2O1570
tlenek magnezuMgO2826
tlenek manganu (IV)MnO2535
tlenek magnanu (VII)Mn2O75.9
tlenek soduNa2O1132
tlenek fosforu (III)P2O323.8
tlenek fosforu (V)P2O5562
tlenek ołowiu (II)PbO888
tlenek ołowiu (IV)PbO2290
tlenek ołowiu (II) ołowiu (IV)Pb3O4830
tlenek polonu (IV)PoO2500
tlenek platyny (II)PtO325
tlenek platyny (IV)PtO2450
tlenek rubiduRb2O400
tlenek krzemu (IV) (kwarc)SiO2573
tlenek antymonu (III)Sb2O3570
tlenek selenu (IV)SeO2340
tlenek selenu (VI)SeO3118
tlenek telluru (IV)TeO2733
tlenek talu (III)Tl2O3834
tlenek cynku (II)ZnO1975

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
chlorek arsenuAsCl3-16
chlorek beryluBeCl2415
bromek potasuKBr734
bromek srebraAgBr432
chlorek srebraAgCl455
chromian potasuK2CrO4975
jodek srebraAgI558
siarczek srebraAg2S825
fosforan glinuAlPO41800
węglan baruBaCO31555
węglan potasuK2CO3898
węglan soduNa2CO3858.1
wodorowęglan soduNaHCO350
siarczan (VI) baruBaSO41580
chlorek bizmutu (III)BiCl3230
węglan wapnia (kalcyt)CaCO31330
fosforan wapniaCa3(PO4)21670
siarczan (VI) wapniaCaSO41460
siarczan (VI) wapnia dwuwodnyCaSO4 · 2H2O150
siarczek kadmuCdS1750
siarczek miedzi (II)CuS507
chlorek rtęci (I)Hg2Cl2525
chlorek rtęci (II)HgCl2276
siarczek rtęci (II)HgS583
nadchloran potasuKClO4525
fosforan lituLi3PO41205
węglan magnezuMgCO3990
chlorek ołowiu (II)PbCl2501
siarczan (VI) ołowiu (II)PbSO41087
siarczek ołowiu (II)PbS1118
chlorek cyny (IV)SnCl4-33
siarczek cynkuZnS1700
azotan (V) srebraAgNO3212
azotan (V) potasuKNO3337
azotan (V) soduNaNO3307
siarczan (VI) potasuK2SO41060
siarczan (VI) soduNa2SO4884
rodanek amonuNH4SCN149
chlorek amonuNH4Cl520
siarczan (VI) amonu(NH4)2SO4280
chlorek soduNaCl800.7
bromek soduNaBr747
chlorek cynku (II)ZnCl2290
siarczan (VI) cynku (II)ZnSO4680
chlorek magnezuMgCl2714
siarczan (VI) magnezuMgSO41127
chlorek manganu (II)MnCl2650
siarczan (VI) managanu (II)MnSO4700
chlorek glinuAlCl3192.6
azotan (V) glinu dziewięciowodnyAl(NO3)3 · 9H2O73
siarczek arsenu (III)As2S5310
chloorek złota (I)AuCl289
chlorek złota (III)AuCl3254
chlorek baruBaCl3962
siarczan (VI) beryluBeSO41127
siarczej bizmutu (III)Bi2S3850
azotan (V) wapniaCa(NO3)2561
chlorek kadmuCdCl2564
azotan (V) kadmuCd(NO3)2350
siarczan (VI) kadmuCdSO41000
chlorek kobaltu (II)CoCl2740
azotan (V) kobaltu (II)Co(NO3)2100
siarczek kobaltu (II)CoS1182
chlorek chromu (II)CrCl2814
chlorek chromu (III)CrCl31152
siarczan (VI) chromowo-potasowy uwodn.CrK(SO4) · 12H2O89
chlorek cezuCsCl645
siarczan (VI) cezuCs2SO41005
azotan (V) cezuCsNO3414
siarczek miedzi (I)Cu2S1130
chlorek miedzi (I)CuCl430
chlorek miedzi (II)CuCl2630
azotan (V) miedzi (II)Cu(NO3)2255
siarczan (VI) miedzi (II)CuSO4560
siarczan (VI) miedzi (II) pięciowodnyCuSO4 · 5H2O110
chlorek galuGaCl377.9
fluorek germanu (IV)GeF4-15
azotan (V) rtęci (II)Hg(NO3)279
chlorek indu (III)InCl3583
dichromian (VI) potasuK2Cr2O7398
manganian (VII) potasuKMnO4240
chlorek lantanu (III)LaCl3859
chlorek lituLiCl610
siarczan (VI) lituLi2SO4859
siarczek lituLi2S1372
siarczek magnezuMgS2227
dichromian (VII) amonu(NH4)2Cr2O7180
siarczek soduNa2S1172
chlorek niklu (II)NiCl21009
siarczan (VI) niklu (II)NiSO4840
siarczek niklu (II)NiS976
chlorek ołowiu (IV)PbCl4-15
chlorek palladu (II)PdCl2679
chlorek polonu (IV)PoCl4300
chlorek platyny (II)PtCl2581
chlorek platyny (III)PtCl3435
chlorek platyny (IV)PtCl4327
chlorek raduRaCl21000
chlorek rubiduRbCl715
siarczek rubiduRb2S425
siarczan (VI) rubiduRb2SO41050
węglan rubiduRb2CO3837
azotan (V) rubiduRbNO3305
fluorek krzemuSiF4-90.2
bromek antymonu (III)SbBr396.6
chlorek antymonu (V)SbCl54
siarczek antymonu (V)Sb2S575
chlorek selenu (IV)SeCl4305
chlorek cyny (II)SnCl2247
siarczan (VI) cynySnSO4378
bromek strontuSrBr2657
węglan strontuSrCO31494
azotan (V) strontuSr(NO3)2570
siarczan (VI) strontuSrSO41607
chlorek telluru (II)TeCl2208
chlorek telluru (IV)TeCl4224
chlorek talu (III)TlCl3155
szczawian disodu(COO)2Na2260
stearynian wapnia(C17H35COO)2Ca179.5

wodorki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
wodorek arsenuAsH3-116.3
wodorek cezuCsH170
wodorek krzemu (silan)SiH4-185
wodorek glinuAlH3150
wodorek baruBaH21200
wodorek germanu (IV)GeH4-165
wodorek lituLiH688.7
wodorek magnezuMgH2327
wodorek soduNaH425
wodorek rubiduRbH170
wodorek antymonu (III)SbH3-88
wodorek cyny (IV)SnH4-146
wodorek strontuSrH21050

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
bromowodórHBr-88.5
chlorowodórHCl-114.2
cjanowodórHCN-13.4
fluorowodórHF-83.36
jodowodórHI-51
siarkowodórH2S-85.5
kwas jodowy (V)HIO3110
kwas fosforowy (V)H3PO442.4
kwas siarkowy (VI)H2SO410.31
kwas chlorowy (VII)HClO4-112
kwas ortodifosforowy (V)H4P2O771.5
kwas selenowy (VI)H2SeO458
kwas tellurowy (IV)H2TeO340

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
fenolC6H5OH40.9
2-metylobenzenol (o-krezol)C6H4(CH3)OH29.8
3-metylobenzenol (m-krezol)C6H4(CH3)OH11.8
4-metylobenzenol (p-krezol)C6H4(CH3)OH35.5
1-naftolC10H7OH95
2-naftolC10H7OH123

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
kwas mrówkowyHCOOH8.3
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH16.9
kwas szczawiowy(COOH)2189.5
kwas octowyCH3COOH16.6
kwas propionowyCH3CH2COOH-20.7
kwas salicylowyOHC6H4COOH158
kwas benzoesowyC6H5COOH122.4
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH-5.7
kwas 2-metylopropanowy (izomasłowy)C3H7COOH-56
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH63.1
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH68.8
kwas cis-oktadek-9-enowy (oleinowy)CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH13.4
kwas trans-oktadek-9-enowy (elaidynowy)CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH45
kwas linolowy (cis. cis)CH3(CH2)4CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH-12
kwas linolenowy (cis. cis. cis)CH3(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH-11
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH188
kwas heksano-1.5-diowy (glutarowy)HOOC(CH2)3COOH97.8
kwas heksano-1.6-diowy (adypinowy)HOOC(CH2)4COOH153.2
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH287
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH130.5
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2230
kwas L-2,3-dihydroksybutano-1.4-diowy (L-winowy)HOOC(CHOH)2COOH169
kwas D-2,3-dihydroksybutano-1.4-diowy (D-winowy)HOOC(CHOH)2COOH172.5
kwas DL-2.3-dihydroksybutano-1.4-diowyHOOC(CHOH)2COOH206
kwas mezo-2.3-dihydroksybutano-1.4-diowy (mezo-winowy)HOOC(CHOH)2COOH147
kwas D-glukonowyHOCH2(CHOH)4COOH131
kwas 2-oksopropanowy (pirogronowy)CH3COCOOH13.8

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
kwas szczawiowy(COOH)2189.5
kwas salicylowyOHC6H4COOH158
kwas benzoesowyC6H5COOH122.4
polistyren(C8H8)n240
węglik glinuAl4C32100
węglik wapniaCaC22300
heptadekanC17H3622
oktadekanC18H3828.2
nonadekanC19H4032.1
ejkozanC20H4236.8
triakontanC30H6265.8
naftalenC10H880.2
antracenC14H10215
fenantrenC14H1099.2
2-metylobenzenol (o-krezol)C6H4(CH3)OH29.8
4-metylobenzenol (p-krezol)C6H4(CH3)OH35.5
1-naftolC10H7OH95
2-naftolC10H7OH123
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH63.1
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH68.8
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH188
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH287
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH130.5
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2230
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3122.5
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2132.7
etanoadmid (acetamid)CH3CONH281
ß-D-fruktozaC6H12O6103
ß-D-glukozaC6H12O6150
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11185.5

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
aldehyd benzoesowyC6H5COH-26
chlorometanCH3Cl-97.7
chloroformCHCl3-63.6
jodoformCHI3119
chlorobenzenC6H5Cl-45.2
tetrachlorometanCCl4-23
freon-11CCl3F-111.1
freon-13CClF3-181
pirydynaC5H5N-41.6
eter dietylowy(C2H5)2O-117
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-92
nitrometanCH3NO2-28.5
nitrobenzenC6H5NO25.7
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl-153.7
aldehyd octowyCH3CHO-123
parafina-47
dichlorometanCH2Cl2-95.1
dichlorodifluorometanCCl2F2-158
propanalC2H5CHO-80
butanalC3H7CHO-99
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)C6H2(CH3)(NO2)380.1
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3122.5
prapano-1 amina (propyloamina)C3H7NH2-83
propano-2-amina (izopropyloamina)CH3CH(NH2)CH3-95.1
2-hydroksybenzenoaminaC6H4(OH)NH2174
pirolC4H5N-23.42
pirymidyna (1,3-diazyna)C4H4N222
purynaC5H4N2216.5
metanoamid (formamid)HCONH22.55
N-metylometanoamidHCONH(CH)3-3.8
N-fenylo-N-metylometanoamidHCON(C6H5)(CH)314.5
etanoadmid (acetamid)CH3CONH281
benzenokarboksyamid (beznamid)C6H5CONH2129.1
azotan (V) metyluCH3ONO2-82.5
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)313.5
ß-D-arabinozaC5H10O5155.5
ß-D-fruktozaC6H12O6103
D-galaktozaC6H12O6170
ß-D-glukozaC6H12O6150
D-mannozaC6H12O6132
laktoza (4-O-ß-galaktopiranozylo-D-glukopiranoza)C12H22O11252
maltoza (4-O-?-glukopiranozylo-D-glukopiranoza)C12H22O11165
celobioza (4-O-ß-glukopiranozylo-D-glukopiranoza)C12H22O11225
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11185.5
heksafluorobenzenC6F65.2

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
metyloaminaCH3NH2-93.4
dimetyloamina(CH3)2NH-92.2
trimetyloamina(CH3)3N-117.7
etyloaminaC2H5NH2-80.5
fenyloamina (anilina)C6H5NH2-6

wodorotlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
wodorotlenek soduNaOH323
wodorotlenek potasuKOH406
wodorotlenek cynkuZn(OH)2125
wodorotlenek magnezuMg(OH)2350
wodorotlenek kadmu (II)Cd(OH)2130
wodorotlenek baruBa(OH)2408
wodorotlenek cezuCsOH342.3
wodorotlenek lituLiOH471
wodorotlenek rubiduRbOH382
wodorotlenek strontuSr(OH)2535

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
chlorCl2-100.98
fluorF2-220

silany#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
wodorek krzemu (silan)SiH4-185

tworzywa sztuczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
polistyren(C8H8)n240

węgliki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
węglik glinuAl4C32100
węglik wapniaCaC22300

inne materiały#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
diamentC3540
grafitC3800

estry#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura topnienia
[°C]
mrówczan etyluHCOOC2H5-79.6
octan propyluCH3COOC3H7-93
octan izopentyluCH3COOC2H4CH(CH3)2-78
maślan etyluC3H7COOC2H5-98
salicylan fenylu (salol)HOC6H4COOC6H5130.5

Trochę informacji#

  • Temperatura topnienia to najwyższa temperatura, przy której może zajść krystalizacja.
  • Jest to również temperatura, przy której ciało stałe (kryształ) zamienia się w ciecz. Mówimy wtedy, że takie ciało topnieje.
  • Temperatura topnienia jest charakterystyczna dla danej substancji. Przykładowo temperatura topnienia lodu (zamarzniętej wody) to 0 °C.
  • Temperatura topnienia zależy od ciśnienia. Dane zawarte w tym kalkulatorze dotyczą tzw. ciśnienia normalnego czyli 1013,25 hPa.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.