A -> Z (wszystkie)
Kalkulator odsetek podatkowych
Kalkulator odsetek podatkowych (odsetek budżetowych). Podajesz datę powstania i spłaty zaległości podatkowych oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty, rozbite na poszczególne okresy. Kalkulator podaje też szczegółowy rozkład w czasie (okres, stopa oprocentowania, ilość dni i kwota należna), uwzględnia też odsetki obniżone.

Ile jesteś winien i jak długo zwklekałeś z zapłatą?

Od
Do
Kwota

Odsetki karne naliczone z powodu spóźnienia

Kwota odsetek
3282.37
Kwota odsetek po zaokrągleniu
3282.00
Suma odsetek i zaległości
6282.37
Suma odsetek i zaległości po zaokrągleniu odsetek
6282.00

Wysokość odsetek naliczona w poszczególnych okresach

ODSETKI PODATKOWE
OkresStopaIle dniKwota
od 2007-07-28
12
33
32.55
od 2007-08-30
12.5
91
93.49
od 2007-11-29
13
63
67.31
od 2008-01-31
13.5
28
31.07
od 2008-02-28
14
28
32.22
od 2008-03-27
14.5
91
108.45
od 2008-06-26
15
154
189.86
od 2008-11-27
14.5
27
32.18
od 2008-12-24
13
35
37.40
od 2009-01-28
11.5
29
27.41
od 2009-02-26
11
28
25.32
od 2009-03-26
10.5
91
78.53
od 2009-06-25
10
502
412.60
od 2010-11-09
12
72
71.01
od 2011-01-20
12.5
76
78.08
od 2011-04-06
13
36
38.47
od 2011-05-12
13.5
28
31.07
od 2011-06-09
14
336
386.63
od 2012-05-10
14.5
182
216.90
od 2012-11-08
14
28
32.22
od 2012-12-06
13.5
35
38.84
od 2013-01-10
13
28
29.92
od 2013-02-07
12.5
28
28.77
od 2013-03-07
11.5
63
59.55
od 2013-05-09
11
28
25.32
od 2013-06-06
10.5
28
24.16
od 2013-07-04
10
462
379.73
od 2014-10-09
8
1024
673.31

Trochę informacji

 • Ten kalkulator liczy odsetki "od dnia - do dnia" dla podanej sumy, zgodnie z zasadami wyliczania odsetek podatkowych (inaczej odsetek budżetowych).
 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Odsetki nalicza się przedewszystkim od wpłaconych z opóźnieniem podatków, ale także m.in. od:
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • opłaty za usługi w zakresie reklamy alkoholu
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłaty za rekultywację gruntów
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Zaokrąglanie - odsetki podatkowe zaokrągla się do pełnej złotówki (inaczej niż odsetki ustawowe, których się nie zaokrągla).
 • Odsetki obniżone - od 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
 • Skąd się biorą stawki - odsetki to 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ta stopa jest ustalana przez NBP, a dokładniej Radę Polityki Pieniężnej.
 • Koszty - odsetki podatkowe są kosztem finansowym. Nie są zaliczane jako koszt uzyskania przychodu
 • Minimalna kwota odsetek: odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W tej chwili kwota minimalnych odsetek wynosi 2.20zł x 3 = 6.60zł. Po zaokrągleniu - nie pobiera się odsetek w kwocie 6.00zł.
 • podstawa prawna - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.):
  • Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.
  • Art. 53a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.
  • Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
  • § 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę."
  • Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
  • § 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
  • § 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:
  • 1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • 2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Aktualność danych

Tabela oprocentowania odsetek podatkowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2015.06.25.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Tagi i linki do tej strony

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.