Kalkulator odsetek podatkowych
Kalkulator odsetek podatkowych (odsetek budżetowych). Podajesz datę powstania i spłaty zaległości podatkowych oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty, rozbite na poszczególne okresy. Kalkulator podaje też szczegółowy rozkład w czasie (okres, stopa oprocentowania, ilość dni i kwota należna), uwzględnia też odsetki obniżone.

Ile jesteś winien/nna i jak długo zwklekałeś/aś z zapłatą?

Od
Do
Kwota brutto
Stosowana stawka

Na chłopski rozum

Kwota należnych odsetek podatkowych to 2940.17 złotych.
Oznacza to, że jesteś łącznie winny(a) Urzędowi Skarbowemu 5940.17 złotych.
Mamy nadzieję, że niebawem uregulujesz swoje zaległości podatkowe 👌.

Odsetki karne naliczone z powodu spóźnienia

Kwota odsetek2940.17
Kwota odsetek po zaokrągleniu2940.00
Suma odsetek i zaległości5940.17
Suma odsetek i zaległości po zaokrągleniu odsetek5940.00

Wysokość odsetek naliczona w poszczególnych okresach

ODSETKI PODATKOWE
OkresStopa
[%]
Ile
dni
Kwota
[PLN]
od 2010-03-2810226185.75
od 2010-11-09127271.01
od 2011-01-2012.57678.08
od 2011-04-06133638.47
od 2011-05-1213.52831.07
od 2011-06-0914336386.63
od 2012-05-1014.5182216.90
od 2012-11-08142832.22
od 2012-12-0613.53538.84
od 2013-01-10132829.92
od 2013-02-0712.52828.77
od 2013-03-0711.56359.55
od 2013-05-09112825.32
od 2013-06-0610.52824.16
od 2013-07-0410462379.73
od 2014-10-098449295.23
od 2016-01-01815491018.52

Trochę informacji

 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Ten kalkulator liczy odsetki "od dnia - do dnia" dla podanej sumy, zgodnie z zasadami wyliczania odsetek podatkowych (inaczej odsetek budżetowych).
 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Odsetki nalicza się przede wszystkim od wpłaconych z opóźnieniem podatków, ale także m.in. od:
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • opłaty za usługi w zakresie reklamy alkoholu
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłaty za rekultywację gruntów
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Zaokrąglanie - odsetki podatkowe zaokrągla się do pełnej złotówki (inaczej niż odsetki ustawowe, których się nie zaokrągla).
 • Odsetki obniżone - od 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Początkowo obniżona stawka wynosiła w wysokości 75%, a w przypadku zaległości ujawnionej po 1. stycznia 2016 roku 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.
 • Odsetki podwyższone - w 2016 r. wprowadzono ponad to podwyższone, "karne" odsetki w wysokości 150% stawki podstawowej. W założeniu mają one dotyczyć sytuacji, w której doszło do umyślnego działania ze strony podatnika, a więc różnego rodzaju oszustw lub wyłudzeń. Mają one zastosowanie w przypadku zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym i został spełniony jeden z poniższych warunków:
  • podatnik celowo zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku i fakt ten został ujawniony w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po dokonaniu czynności sprawdzających - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia,
  • pomimo ciążącego obowiązku, podatnik nie złożył deklaracji i fakt ten został ujawniony w wyniku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
 • Skąd się biorą stawki - odsetki to 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ta stopa jest ustalana przez NBP, a dokładniej Radę Polityki Pieniężnej.
 • Koszty - odsetki podatkowe są kosztem finansowym. Nie są zaliczane jako koszt uzyskania przychodu
 • Minimalna kwota odsetek: odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W tej chwili kwota minimalnych odsetek wynosi 2.20zł x 3 = 6.60zł. Po zaokrągleniu - nie pobiera się odsetek w kwocie 6.00zł.

Aktualność danych

Tabela oprocentowania odsetek podatkowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2020.03.06.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??

 • od - to data powstania zaległości. Potocznie - pierwszy dzień spóźnienia. Przykład: jeśli termin zapłaty był "do 10-tego", to należy tu podać 11-tego.
 • do - dzień zapłaty należności.
 • kwota - oczywiste :) - inaczej "kwota zobowiązania", "suma na rachunku", "należność"...

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.):
 • Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.
 • Art. 53a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.
 • Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
 • § 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę."
 • Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
 • § 1a. Uchylony.
 • § 1b. Uchylony.
 • § 2. Uchylony.
 • § 3. Uchylony.
 • Art. 56a. Obniżona stawka odsetek za zwłokę
  • § 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
   • 1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
   • 2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
  • § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 szczególna forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.
  • § 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
   • 1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
   • 1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
   • 2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
 • Art. 56b. Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:
  • 1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
  • 2) korekty deklaracji:
   • a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
   • b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
   • c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
  • 3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.