Kalkulator odsetek podatkowych
Kalkulator odsetek podatkowych (odsetek budżetowych). Podajesz datę powstania i spłaty zaległości podatkowych oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty, rozbite na poszczególne okresy. Kalkulator podaje też szczegółowy rozkład w czasie (okres, stopa oprocentowania, ilość dni i kwota należna), uwzględnia też odsetki obniżone.
Ten kalkulator liczy odsetki od 1989-05-02 do 2023-01-01.
Podany okres przekracza obecny zakres kalkulatora.

Ile jesteś winien/nna i jak długo zwklekałeś/aś z zapłatą?#

Od
Do
Podaj liczbę z zakresu od 1989-05-02 00:00:00 do 2023-01-01 00:00:00
Kwota brutto
Stosowana stawka

Na chłopski rozum#

Odsetki karne naliczone z powodu spóźnienia#

Kwota odsetek-
Kwota odsetek po zaokrągleniu-
Suma odsetek i zaległości-
Suma odsetek i zaległości po zaokrągleniu odsetek-

Wysokość odsetek naliczona w poszczególnych okresach#

ODSETKI PODATKOWE
OkresStopa
[%]
Ile
dni
Kwota
[PLN]

Trochę informacji#

 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Ten kalkulator liczy odsetki "od dnia - do dnia" dla podanej sumy, zgodnie z zasadami wyliczania odsetek podatkowych (inaczej odsetek budżetowych).
 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Odsetki nalicza się przede wszystkim od wpłaconych z opóźnieniem podatków, ale także m.in. od:
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • opłaty za usługi w zakresie reklamy alkoholu
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłaty za rekultywację gruntów
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Zaokrąglanie - odsetki podatkowe zaokrągla się do pełnej złotówki (inaczej niż odsetki ustawowe, których się nie zaokrągla).
 • Odsetki obniżone - od 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Początkowo obniżona stawka wynosiła w wysokości 75%, a w przypadku zaległości ujawnionej po 1. stycznia 2016 roku 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.
 • Odsetki podwyższone - w 2016 r. wprowadzono ponad to podwyższone, "karne" odsetki w wysokości 150% stawki podstawowej. W założeniu mają one dotyczyć sytuacji, w której doszło do umyślnego działania ze strony podatnika, a więc różnego rodzaju oszustw lub wyłudzeń. Mają one zastosowanie w przypadku zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym i został spełniony jeden z poniższych warunków:
  • podatnik celowo zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku i fakt ten został ujawniony w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po dokonaniu czynności sprawdzających - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia,
  • pomimo ciążącego obowiązku, podatnik nie złożył deklaracji i fakt ten został ujawniony w wyniku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
 • Skąd się biorą stawki - odsetki to 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ta stopa jest ustalana przez NBP, a dokładniej Radę Polityki Pieniężnej.
 • Koszty - odsetki podatkowe są kosztem finansowym. Nie są zaliczane jako koszt uzyskania przychodu
 • Minimalna kwota odsetek: odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W tej chwili kwota minimalnych odsetek wynosi 2.20zł x 3 = 6.60zł. Po zaokrągleniu - nie pobiera się odsetek w kwocie 6.00zł.

Aktualność danych#

Tabela oprocentowania odsetek podatkowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • od - to data powstania zaległości. Potocznie - pierwszy dzień spóźnienia. Przykład: jeśli termin zapłaty był "do 10-tego", to należy tu podać 11-tego.
 • do - dzień zapłaty należności.
 • kwota - oczywiste :) - inaczej "kwota zobowiązania", "suma na rachunku", "należność"...

Podstawy prawne#

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.):
 • Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.
 • Art. 53a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.
 • Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
 • § 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę."
 • Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
 • § 1a. Uchylony.
 • § 1b. Uchylony.
 • § 2. Uchylony.
 • § 3. Uchylony.
 • Art. 56a. Obniżona stawka odsetek za zwłokę
  • § 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
   • 1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
   • 2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
  • § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 szczególna forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.
  • § 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
   • 1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
   • 1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
   • 2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
 • Art. 56b. Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:
  • 1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
  • 2) korekty deklaracji:
   • a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
   • b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
   • c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
  • 3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.