Kalkulator odsetek podatkowych
Kalkulator odsetek podatkowych (odsetek budżetowych). Podajesz datę powstania i spłaty zaległości podatkowych oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty, rozbite na poszczególne okresy. Kalkulator podaje też szczegółowy rozkład w czasie (okres, stopa oprocentowania, ilość dni i kwota należna), uwzględnia też odsetki obniżone.

Ile jesteś winien i jak długo zwklekałeś z zapłatą?

Od
Do
Kwota
Stosowana stawka

Odsetki karne naliczone z powodu spóźnienia

Kwota odsetek
3 240.8
Kwota odsetek po zaokrągleniu
3 240
Suma odsetek i zaległości
6 240.8
Suma odsetek i zaległości po zaokrągleniu odsetek
6 240

Wysokość odsetek naliczona w poszczególnych okresach

ODSETKI PODATKOWE
OkresStopaIle dniKwota
od 2007-11-23
12.5
6
6.16
od 2007-11-29
13
63
67.31
od 2008-01-31
13.5
28
31.7
od 2008-02-28
14
28
32.22
od 2008-03-27
14.5
91
108.45
od 2008-06-26
15
154
189.86
od 2008-11-27
14.5
27
32.18
od 2008-12-24
13
35
37.40
od 2009-01-28
11.5
29
27.41
od 2009-02-26
11
28
25.32
od 2009-03-26
10.5
91
78.53
od 2009-06-25
10
502
412.60
od 2010-11-09
12
72
71.1
od 2011-01-20
12.5
76
78.8
od 2011-04-06
13
36
38.47
od 2011-05-12
13.5
28
31.7
od 2011-06-09
14
336
386.63
od 2012-05-10
14.5
182
216.90
od 2012-11-08
14
28
32.22
od 2012-12-06
13.5
35
38.84
od 2013-01-10
13
28
29.92
od 2013-02-07
12.5
28
28.77
od 2013-03-07
11.5
63
59.55
od 2013-05-09
11
28
25.32
od 2013-06-06
10.5
28
24.16
od 2013-07-04
10
462
379.73
od 2014-10-09
8
449
295.23
od 2016-01-01
8
693
455.67

Trochę informacji

 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Ten kalkulator liczy odsetki "od dnia - do dnia" dla podanej sumy, zgodnie z zasadami wyliczania odsetek podatkowych (inaczej odsetek budżetowych).
 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Odsetki nalicza się przede wszystkim od wpłaconych z opóźnieniem podatków, ale także m.in. od:
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • opłaty za usługi w zakresie reklamy alkoholu
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłaty za rekultywację gruntów
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Zaokrąglanie - odsetki podatkowe zaokrągla się do pełnej złotówki (inaczej niż odsetki ustawowe, których się nie zaokrągla).
 • Odsetki obniżone - od 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Początkowo obniżona stawka wynosiła w wysokości 75%, a w przypadku zaległości ujawnionej po 1. stycznia 2016 roku 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.
 • Odsetki podwyższone - w 2016 r. wprowadzono ponad to podwyższone, "karne" odsetki w wysokości 150% stawki podstawowej. W założeniu mają one dotyczyć sytuacji, w której doszło do umyślnego działania ze strony podatnika, a więc różnego rodzaju oszustw lub wyłudzeń. Mają one zastosowanie w przypadku zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym i został spełniony jeden z poniższych warunków:
  • podatnik celowo zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku i fakt ten został ujawniony w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • podatnik złożył korektę deklaracji po dokonaniu czynności sprawdzających - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia,
  • pomimo ciążącego obowiązku, podatnik nie złożył deklaracji i fakt ten został ujawniony w wyniku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
 • Skąd się biorą stawki - odsetki to 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ta stopa jest ustalana przez NBP, a dokładniej Radę Polityki Pieniężnej.
 • Koszty - odsetki podatkowe są kosztem finansowym. Nie są zaliczane jako koszt uzyskania przychodu
 • Minimalna kwota odsetek: odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W tej chwili kwota minimalnych odsetek wynosi 2.20zł x 3 = 6.60zł. Po zaokrągleniu - nie pobiera się odsetek w kwocie 6.00zł.

Aktualność danych

Tabela oprocentowania odsetek podatkowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2017.08.26.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?

 • od - to data powstania zaległości. Potocznie - pierwszy dzień spóźnienia. Przykład: jeśli termin zapłaty był "do 10-tego", to należy tu podać 11-tego.
 • do - dzień zapłaty należności.
 • kwota - oczywiste :) - inaczej "kwota zobowiązania", "suma na rachunku", "należność"...

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.):
 • Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.
 • Art. 53a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.
 • Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
 • § 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę."
 • Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
 • § 1a. Uchylony.
 • § 1b. Uchylony.
 • § 2. Uchylony.
 • § 3. Uchylony.
 • Art. 56a. Obniżona stawka odsetek za zwłokę
  • § 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
   • 1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
   • 2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
  • § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 szczególna forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.
  • § 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
   • 1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
   • 1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
   • 2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
 • Art. 56b. Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:
  • 1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
  • 2) korekty deklaracji:
   • a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
   • b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
   • c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
  • 3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Tagi i linki do tej strony

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.