Tabela odsetek ustawowych
Tabela zawiera stawki odsetek ustawowych w różnych okresach. Znajdziesz tu zarówno historyczne jak i aktualnie obowiązujące stawki, wliczając w to podział na odsetki za opóźnienie, kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wprowadzony w 2016 roku.

Odsetki ustawowe (archiwalne)

OkresStopa przed 2016
[%]
Stopa po 2016
(za opóźnienie)
[%]
Stopa po 2016
(odsetki kapitałowe)
[%]
Stopa po 2016
(za opóźnienie w transakcjach handlowych)
[%]
od 1990-01-01
720
-
-
-
od 1990-02-01
480
-
-
-
od 1990-03-01
216
-
-
-
od 1990-04-01
216
-
-
-
od 1990-05-01
144
-
-
-
od 1990-07-01
60
-
-
-
od 1990-12-01
90
-
-
-
od 1991-03-01
140
-
-
-
od 1991-09-15
80
-
-
-
od 1992-08-15
60
-
-
-
od 1993-05-01
54
-
-
-
od 1995-12-15
46
-
-
-
od 1997-01-01
35
-
-
-
od 1998-04-15
33
-
-
-
od 1999-02-01
24
-
-
-
od 1999-05-15
21
-
-
-
od 2000-11-01
30
-
-
-
od 2001-12-15
20
-
-
-
od 2002-07-25
16
-
-
-
od 2003-02-01
13
-
-
-
od 2003-09-25
12.25
-
-
-
od 2005-01-10
13.5
-
-
-
od 2005-10-15
11.5
-
-
-
od 2008-12-15
13
-
-
-
od 2014-12-23
8
-
-
-
od 2016-01-01
-
7
5
9.5

Trochę informacji

 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Zaokrąglanie - odsetki ustawowe zaokrągla się do 1gr.
 • Zmiany po 2016 roku - począwszy od 1 stycznia 2016 wprowadzono rozróżnienie odsetek ustawowych na trzy kategorie różniące się stawką:
  • odsetki za opóźnienie - mają zastosowanie w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań pieniężnych w wyznaczonym do tego terminie (np. niepłacony rachunek za prąd).
  • odsetki kapitałowe - stanowią one wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału (np. w formie pożyczki). Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie zostanie określone jawnie np. w treści umowy, wówczas zastosowanie mają odsetki ustawowe.
  • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - podobnie jak odsetki za opóźnienie mają zastosowanie w przypadku opóźnienia w zapłacie należności, z tą różnicą, że obiema stronami są ogólnie rozumiani przedsiębiorcy.

Aktualność danych

Tabela oprocentowania odsetek ustawowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2017.08.26.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Podstawa prawna

 • Odsetki za opóźnienie - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
  • Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
  • § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
  • § 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Odsetki kapitałowe - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
  • Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
  • § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
  • § 3. Uchylony.
  • § 4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek ustawowych.
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 ze zm.).
  • Art. 6. § 1. W przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
  • Art. 7. § 1. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.6)), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
   • 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
   • 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3
  • Art. 8. § 1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
   • 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
   • 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3.

Tagi i linki do tej strony

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.