Tabela odsetek ustawowych
Tabela zawiera stawki odsetek ustawowych w różnych okresach. Znajdziesz tu zarówno historyczne jak i aktualnie obowiązujące stawki, wliczając w to podział na odsetki za opóźnienie, kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wprowadzony w 2016 roku.

Na chłopski rozum#

Od 2016 roku wysokość odsetek ustawowych uzależniona jest od charakteru powstałej zaległości.
Obecnie obowiązujące stawki to:
 • 11.5% w przypadku odsetek za opóźnienie,
 • 9.5% w przypadku odsetek kapitałowych,
 • 16% w przypadku odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Powyższe stawki obowiązują od 2022-07-01.

Odsetki ustawowe (archiwalne)#

OkresStopa przed 2016
[%]
Stopa po 2016
(za opóźnienie)
[%]
Stopa po 2016
(odsetki kapitałowe)
[%]
Stopa po 2016
(za opóźnienie w transakcjach handlowych)
[%]
od 1990-01-01720---
od 1990-02-01480---
od 1990-03-01216---
od 1990-04-01216---
od 1990-05-01144---
od 1990-07-0160---
od 1990-12-0190---
od 1991-03-01140---
od 1991-09-1580---
od 1992-08-1560---
od 1993-05-0154---
od 1995-12-1546---
od 1997-01-0135---
od 1998-04-1533---
od 1999-02-0124---
od 1999-05-1521---
od 2000-11-0130---
od 2001-12-1520---
od 2002-07-2516---
od 2003-02-0113---
od 2003-09-2512.25---
od 2005-01-1013.5---
od 2005-10-1511.5---
od 2008-12-1513---
od 2014-12-238---
od 2016-01-01-759.5
od 2020-03-18-6.54.59.5
od 2020-04-09-649.5
od 2020-05-29-5.63.69.5
od 2021-10-07-649.5
od 2021-11-04-6.754.759.5
od 2021-12-09-7.255.259.5
od 2022-01-05-7.755.759.5
od 2022-02-09-8.256.259.5
od 2022-03-09-979.5
od 2022-04-07-1089.5
od 2022-05-06-10.758.759.5
od 2022-06-09-11.59.59.5
od 2020-07-01-11.59.510.1
od 2022-01-01-11.59.511.75
od 2022-07-01-11.59.516

Trochę informacji#

 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Zaokrąglanie - odsetki ustawowe zaokrągla się do 1gr.
 • Zmiany po 2016 roku - począwszy od 1 stycznia 2016 wprowadzono rozróżnienie odsetek ustawowych na trzy kategorie różniące się stawką:
  • odsetki za opóźnienie - mają zastosowanie w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań pieniężnych w wyznaczonym do tego terminie (np. niepłacony rachunek za prąd).
  • odsetki kapitałowe - stanowią one wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału (np. w formie pożyczki). Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie zostanie określone jawnie np. w treści umowy, wówczas zastosowanie mają odsetki ustawowe.
  • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - podobnie jak odsetki za opóźnienie mają zastosowanie w przypadku opóźnienia w zapłacie należności, z tą różnicą, że obiema stronami są ogólnie rozumiani przedsiębiorcy.

Aktualność danych#

Tabela oprocentowania odsetek ustawowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Podstawy prawne#

 • Odsetki za opóźnienie - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
  • Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
  • § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
  • § 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Odsetki kapitałowe - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
  • Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
  • § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
  • § 3. Uchylony.
  • § 4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek ustawowych.
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 ze zm.).
  • Art. 6. § 1. W przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
  • Art. 7. § 1. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.6)), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
   • 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
   • 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3
  • Art. 8. § 1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
   • 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
   • 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.