Kalkulator odsetek ustawowych
Kalkulator odsetek ustawowych. Podajesz tylko datę rozpoczęcia i końca zadłużenia oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty - oraz oczywiście rozbicie na poszczególne okresy - ze szczegółami jak stopa oprocentowania, ilość dni i kwota.

Ile jesteś winien/nna i jak długo zwklekałeś/aś z zapłatą?#

Od
Do
Kwota brutto
Rodzaj odsetek

Na chłopski rozum#

Kwota należnych odsetek ustawowych to 5077.39 złotych.
Oznacza to, że powinieneś(aś) zwrócić swojemu wierzycielowi łącznie 11077.39 złotych.
Mamy nadzieję, że niebawem spłacisz swoje zadłużenie 👌.

Odsetki karne naliczone z powodu spóźnienia#

Kwota odsetek5077.39
Kwota odsetek po zaokrągleniu
Suma odsetek i zaległości11077.39
Suma odsetek i zaległości po zaokrągleniu odsetek

Wysokość odsetek naliczona w poszczególnych okresach#

ODSETKI USTAWOWE
OkresStopa
[%]
Ile
dni
Kwota
[PLN]
od 2012-10-02138121735.24
od 2014-12-238374491.84
od 2016-01-01715381769.75
od 2020-03-186.52223.51
od 2020-04-0965049.32
od 2020-05-295.6496456.59
od 2021-10-0762827.62
od 2021-11-046.753538.84
od 2021-12-097.252732.18
od 2022-01-057.753544.59
od 2022-02-098.252837.97
od 2022-03-0992942.90
od 2022-04-07102947.67
od 2022-05-0610.753460.08
od 2022-06-0911.5116219.29

Trochę informacji#

 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Ten kalkulator liczy odsetki "od dnia - do dnia" dla podanej sumy, zgodnie z zasadami wyliczania odsetek ustawowych.
 • Podany okres dzielony jest na okresy zgodne z tabelą stóp procentowych - kalkulator wylicza ile dni minęło pomiędzy poszczególnymi okresami i uwzględnia odpowiadające danemu okresowi oprocentowanie.
 • Tabela z okresami w których obowiązuje dane oprocentowanie, jest regularnie aktualizowana, zgodnie z tym co publikowane jest w Dziennikach Ustaw.
 • Zaokrąglanie - odsetki ustawowe zaokrągla się do 1gr.
 • Zmiany po 2016 roku - począwszy od 1 stycznia 2016 wprowadzono rozróżnienie odsetek ustawowych na trzy kategorie różniące się stawką:
  • odsetki za opóźnienie - mają zastosowanie w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań pieniężnych w wyznaczonym do tego terminie (np. niepłacony rachunek za prąd).
  • odsetki kapitałowe - stanowią one wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału (np. w formie pożyczki). Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie zostanie określone jawnie np. w treści umowy, wówczas zastosowanie mają odsetki ustawowe.
  • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - podobnie jak odsetki za opóźnienie mają zastosowanie w przypadku opóźnienia w zapłacie należności, z tą różnicą, że obiema stronami są ogólnie rozumiani przedsiębiorcy.

Aktualność danych#

Tabela oprocentowania odsetek ustawowych jest potwierdzana przez nas co jakiś czas, tak aby była aktualna.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy wskaźnik oprocentowania nie uległ zmianie.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • od - to data powstania zaległości. Potocznie - pierwszy dzień spóźnienia. Przykład: jeśli termin zapłaty był "do 10-tego", to należy tu podać 11-tego.
 • do - dzień zapłaty należności.
 • kwota - oczywiste :) - inaczej "kwota zobowiązania", "suma na rachunku", "należność"...

Podstawy prawne#

 • Odsetki za opóźnienie - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
  • Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
  • § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
  • § 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Odsetki kapitałowe - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
  • Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
  • § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
  • § 3. Uchylony.
  • § 4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek ustawowych.
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 ze zm.).
  • Art. 6. § 1. W przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
  • Art. 7. § 1. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.6)), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
   • 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
   • 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3
  • Art. 8. § 1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
   • 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
   • 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.