Tabela standardowych entalpii tworzenia różnych substancji
Tabele zawierają wartości standardowej (1013.25 hPa, 298K) entalpii tworzenia (z wolnych pierwiastków) różnych związków chemicznych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
aceton(CH3)2CO-248.1
glicerynaC3H5(OH)3-668.5
etanolC2H5OH-287.3
woda 25°CH2O-285.84
cykloheksanC6H12-123.02
metanolCH3OH-238.9
glikol etylenowyC2H4(OH)2-454.9
fenolC6H5OH69.2
kwas mrówkowyHCOOH-425.1
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH-674.5
kwas octowyCH3COOH-484.3
kwas propionowyCH3CH2COOH-510.7
aldehyd benzoesowyC6H5COH-87
metyloaminaCH3NH2-23
fenyloamina (anilina)C6H5NH231.3
benzenC6H649
toluenC6H5CH349.95
ortoksylenC6H4(CH3)2-24.4
metaksylenC6H4(CH3)2-25.4
paraksylenC6H4(CH3)2-24.4
chlorobenzenC6H5Cl11
bromobenzenC6H5Br43.9
pirydynaC5H5N80.3
eter dietylowy(C2H5)2O-272.8
nitrometanCH3NO2-89
nitrobenzenC6H5NO212.5
nadtlenek wodoruH2O2-187.61
octan etyluCH3COOC2H5-479.3
styrenC6H5CHCH2147.22
n-pentanC5H12-146.3
aldehyd octowyCH3CHO-166.2
n-oktanC8H18-250.1
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH-533.8
mrówczan etyluHCOOC2H5-399.3
pirolC4H5N63.1
metanoamid (formamid)HCONH2-254
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)3-370.9
acetofenonC8H8O-142.5
acetonitrylC2H3N31.4
acetyloacetonC5H8O2-423.8
alkohol benzylowyC7H8O-161.5
benzonitrylC7H5N163.3
bezwodnik octowyC4H6O3-624
bromoetanC2H5Br-91.6
metakrylan metyluC5H8O2-371.1
N-metyloanilinaC7H9N32.2
mrówczan metyluC2H4O2-386.1
octan metyluC3H6O2-445.8

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
etanolC2H5OH-287.3
metanolCH3OH-238.9
glikol etylenowyC2H4(OH)2-454.9
alkohol benzylowyC7H8O-161.5

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
amoniakNH3-45.65
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2-333.6

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
amoniakNH3-45.65
metanCH4-74.6
dwutlenek węglaCO2-393.13
chlorowodórHCl-92.21
cjanowodórHCN130.42
fluorowodórHF-270.86
siarkowodórH2S-20.15
etyloaminaC2H5NH2-45.98
etanC2H6-84.6
propanC3H8-103.75
n-butanC4H10-125.6
eten (etylen)C2H452.4
etynC2H2228.2
chlorometanCH3Cl-86.23
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-108.6
tlenek azotu (II)NO90.29
tlenek azotu (IV)NO233.82
tlenek siarki (IV)SO2-296.57
tlenek siarki (VI)SO3-394.88
para wodnaH2O-241.6
propenC3H620.4
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl35.15
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI125
bromometanCH3Br-34.6
1,3-butadienC4H6110
chloroetanC2H5Cl-112.1
metanotiolCH4S-22.3

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
metanCH4-74.6
cykloheksanC6H12-123.02
etanC2H6-84.6
propanC3H8-103.75
n-butanC4H10-125.6
eten (etylen)C2H452.4
etynC2H2228.2
benzenC6H649
toluenC6H5CH349.95
ortoksylenC6H4(CH3)2-24.4
metaksylenC6H4(CH3)2-25.4
paraksylenC6H4(CH3)2-24.4
styrenC6H5CHCH2147.22
propenC3H620.4
n-pentanC5H12-146.3
n-oktanC8H18-250.1
naftalenC10H877.9
antracenC14H10129.2
1,3-butadienC4H6110

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
dwutlenek węglaCO2-393.13
tlenek węgla (II)CO-110.53
nadtlenek wodoruH2O2-187.61
tlenek azotu (II)NO90.29
tlenek azotu (IV)NO233.82
tlenek siarki (IV)SO2-296.57
tlenek siarki (VI)SO3-394.88
tlenek żelaza (II)FeO-270.37
tlenek żelaza (II) żelaza (III)Fe3O-1117.1
tlenek żelaza (III)Fe2O3-822.2
tlenek glinuAl2O3-1669.8
tlenek wapniaCaO-635.5

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
chlorowodórHCl-92.21
cjanowodórHCN130.42
fluorowodórHF-270.86
siarkowodórH2S-20.15
kwas siarkowy (VI)H2SO4-812.8

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
fenolC6H5OH69.2

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
kwas mrówkowyHCOOH-425.1
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH-674.5
kwas szczawiowy(COOH)2-821.7
kwas octowyCH3COOH-484.3
kwas propionowyCH3CH2COOH-510.7
kwas salicylowyOHC6H4COOH-594.3
kwas benzoesowyC6H5COOH-385.2
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH-533.8
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH-892.4
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH-984.1
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH-940.5
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH-811.7
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH-789.4
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2-782

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
kwas szczawiowy(COOH)2-821.7
kwas salicylowyOHC6H4COOH-594.3
kwas benzoesowyC6H5COOH-385.2
naftalenC10H877.9
antracenC14H10129.2
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH-892.4
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH-984.1
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH-940.5
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH-811.7
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH-789.4
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2-782
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3-216.3
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2-333.6
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2-317
ß-D-fruktozaC6H12O6-1256.6
ß-D-glukozaC6H12O6-1273.3
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11-2226.1
benzoesan etyluC9H10O-372
benzofenonC13H10O-34.5
bezwodnik bursztynowyC4H4O3-607.8
bezwodnik ftalowyC8H4O3-460.7
bezwodnik maleinowyC4H2O3-469.8
bifenylC12H1099.4
glicynaC2H5NO2-528.6
kwas cytrynowyC6H8O7-1543.8
octan soduC2H3O2Na-710.4

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
aldehyd benzoesowyC6H5COH-87
chlorometanCH3Cl-86.23
chlorobenzenC6H5Cl11
bromobenzenC6H5Br43.9
pirydynaC5H5N80.3
eter dietylowy(C2H5)2O-272.8
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-108.6
nitrometanCH3NO2-89
nitrobenzenC6H5NO212.5
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl35.15
aldehyd octowyCH3CHO-166.2
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3-216.3
pirolC4H5N63.1
metanoamid (formamid)HCONH2-254
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2-317
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)3-370.9
ß-D-fruktozaC6H12O6-1256.6
ß-D-glukozaC6H12O6-1273.3
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11-2226.1
acetofenonC8H8O-142.5
acetonitrylC2H3N31.4
acetyloacetonC5H8O2-423.8
benzofenonC13H10O-34.5
benzonitrylC7H5N163.3
bezwodnik bursztynowyC4H4O3-607.8
bezwodnik ftalowyC8H4O3-460.7
bezwodnik maleinowyC4H2O3-469.8
bezwodnik octowyC4H6O3-624
bifenylC12H1099.4
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI125
bromoetanC2H5Br-91.6
bromometanCH3Br-34.6
chloroetanC2H5Cl-112.1
glicynaC2H5NO2-528.6
kwas cytrynowyC6H8O7-1543.8
metakrylan metyluC5H8O2-371.1
metanotiolCH4S-22.3
N-metyloanilinaC7H9N32.2

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
metyloaminaCH3NH2-23
etyloaminaC2H5NH2-45.98
fenyloamina (anilina)C6H5NH231.3

estry#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
octan etyluCH3COOC2H5-479.3
mrówczan etyluHCOOC2H5-399.3
benzoesan etyluC9H10O-372
mrówczan metyluC2H4O2-386.1
octan metyluC3H6O2-445.8

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia tworzenia ΔH0
[kJ/mol]
octan soduC2H3O2Na-710.4

Trochę informacji#

 • Standardowa entalpia tworzenia to entalpia tworzenia substancji z pierwiastków w warunkach standardowych czyli przy ciśnieniu 1013,25 hPa i temperaturze 25 °C.
 • Entalpie tworzenia pierwiastków przyjmuje się umownie za równią zeru.
 • Entalpię tworzenia podaje się najczęściej w kilodżulach na mol:
  kJmol\dfrac{kJ}{mol}

 • Standardowa entalpia tworzenia jest charakterystyczna dla danej substancji.
 • Znając entalpię tworzenia wszystkich produktów i substratów możemy wyznaczyć entalpię reakcji chemicznej:
  ΔrH=iνprod.,iΔtwHprod.,iiνsubst.,iΔtwHsubst.,i\Delta_{r} H^\ominus = \sum_{i} \nu_{prod., i} \Delta_{tw} H^\ominus_{prod., i} - \sum_{i} \nu_{subst., i} \Delta_{tw} H^\ominus_{subst., i}
  gdzie:
  • ΔrH\Delta_{r} H^\ominus - entalpia reakcji chemicznej,
  • νprod.,i\nu_{prod., i} - współczynnik stechiometryczny i-tego produktu wynikający z równania reakcji chemicznej,
  • νsubst.,i\nu_{subst., i} - współczynnik stechiometryczny i-tego substratu wynikający z równania reakcji chemicznej,
  • ΔtwHprod.,i\Delta_{tw} H^\ominus_{prod., i} - entalpia tworzenia i-tego produktu,
  • ΔtwHsubst.,i\Delta_{tw} H^\ominus_{subst., i} - entalpia tworzenia i-tego substratu.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.