Tabela właściwości planet Układu Słonecznego
Tabela zawiera typowe własności planet w Układzie Słonecznym zebrane w jednym miejscu.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Planety Układu Słonecznego#

WłaściwośćMerkuryWenusZiemiaMarsJowiszSaturnUranNeptunPluton
Średnia odległość od Słońca [km]57740000108141000000149504000227798000777840000142610000028678300004.49365×10125.983914828×1012
Aphelion [km]69816900108939000152100000249200000816620000151450000030080000004.54×10127.37593×1012
Peryhelion [km]46001200107477000147095000206700000740520000135255000027420000004.46×10124.43682×1012
Półoś wielka [km]57909050108208000149598023227939200778570000143353000028724600004.5×10125.90638×1012
Mimośród0.205630.0067720.01670860.09340.04890.05650.0463810.0094560.2488
Okres obiegu dookoła Słońca
[lata zwrotnikowe]
0.2408460.6151981.0000174211.8808211.86229.457184.0205164.8248
Czas orbitalny [dni]115.88583.92365.25636779.96398.88378.09369.66367.49366.73
Średnia prędkość orbitalna [km/s]47.36235.0229.7824.00713.079.6884.02055.434.67
Anomalia średnia [°]174.79650.115358.61719.38720.02273.867142.2386256.22814.53
Długość węzła wstępującego [°]48.33176.68-11.2606449.558100.464113.66574.006131.784110.299
Argument peryhelium [°]29.12454.884114.20783286.502273.867339.39296.998857276.336113.834
Liczba naturalnych satelitów0012696227145
Średni promień [km]2439.76051.863713389.5699115823225362246221188.3
Spłaszczenie000.00335280.005890.064870.097960.02290.01710.01
Pole powierzchni [km2]7480000046023000051007200014479850061419000000427000000008115600000761830000017790000
Objętość [km3]608300000009284300000001.08321×10121631800000001.4313×10158.2713×10146.833×10136.254×10137057000000
Masa [kg]3.3011×10234.8675×10245.97237×10246.4171×10231.8982×10275.6834×10268.681×10251.0243×10261.303×1022
Średnia gęstość [g/cm3]5.4275.2435.5143.93351.3260.6871.271.6381.854
Przyspieszenie grawitacyjne [g]0.380.90410.3762.5281.0650.88611.150.063
Moment bezwładności [I/MR2]0.3460.330.33070.36620.2540.210.230.230.31
I prędkość kosmiczna [km/s]4.2510.3611.1865.02759.535.521.323.54.3632
Okres obrotu [dni]58.646-243.0250.997269681.0259570.41354160.439583-0.718330.67136.38723
Prędkość obrotu [km/h]10.8926.521674.4868.2245000355009320965047.18
Nachylenie osi [°]0.0342.6423.439281125.193.1326.7397.7728.32122.53
Rektascensja bieguna północnego [°]281.01272.76-317.68143268.05740.589257.311299.3132.993
Deklinacja bieguna północnego [°]61.4567.16-52.886564.49583.537-15.17542.95-6.163
Albedo (geometryczne)0.0680.6890.3670.170.5380.4990.510.410.575

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Średnia odległość od Słońca - ponieważ planety poruszają się po elipsach, ich odległość od Słońca nie jest stała. W tym wierszu podana jest odległość uśredniona po całym torze,
 • aphelion - maksymalna odległość planety od Słońca,
 • peryhelion - minimalna odległość planety od Słońca,
 • półoś wielka - połowa dłuższej osi elipsy, po której porusza się planeta,
 • mimośród - bezwymiarowa wielkość określająca kształt orbity, zwana inaczej ekscentrycznością. Ekscentryczność orbity w polu siły grawitacji można wyrazić wzorem:
  e=1+2EL2μG2m2M2e = \sqrt{1 + \dfrac{2EL^2}{\mu G^2 m^2 M^2}}
  gdzie:
  • E - energia całkowita,
  • L - całkowity moment pędu,
  • μ\mu - masa zredukowana,
  • m - masa planety,
  • M - masa Słońca,
  • G - stała grawitacji.
 • okres obiegu dookoła Słońca - mierzony w latach czas w jakim dana planeta przejdzie przez całą swoją orbitę tzn. wykona pełny obieg wokół słońca,
 • czas orbitalny - czas obiegu podany w dniach, przykładowo dla Ziemi jest to ok. 365 dni,
 • średnia prędkość orbitalna - prędkość z jaką poruszają się planety zależy od punktu orbity, w którym się znajdują, w tym wierszu podana jest prędkość uśredniona po całej orbicie,
 • anomalia średnia - parametr kątowy używany w opisie ruchu po orbicie keplerowskiej, wiążący położenie ciała z czasem:
  M=n(ttp)M = n (t - t_{p})
  gdzie:
  • t - moment czasu dla którego liczymy anomalię,
  • tpt_p - moment przejścia ciała przez perycentrum,
  • n - ruch średni, równy 2πT\dfrac{2 \pi}{T} (T oznacza okres orbitalny).
 • długość węzła wstępującego - parametr określający położenie orbity planety w przestrzeni. Inna nazwa tej wielkości to rektascensja. W przypadku planet jest to kąt mierzony w płaszczyźnie ekliptyki, z wierzchołkiem w Słońcu i ramionami, z których jedno jest skierowane do punktu równonocy wiosennej (punktu Barana), a drugie do węzła wstępującego orbity. Kąt Ω liczony jest w kierunku ruchu Ziemi wokół Słońca (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).
 • argument peryhelium - parametr określający położenie orbity planety w przestrzeni. Określa orientację orbity w jej płaszczyźnie. Jest to kąt pozycyjny mierzony w płaszczyźnie orbity między kierunkami od Słońca do węzła wstępującego i do peryhelium. Kąt ω liczony jest w kierunku ruchu planety po orbicie.
 • liczba naturalnych satelitów - liczba znanych naturalnych satelitów, czyli potocznie księżycy,
 • średni promień - planety mają kształt kuli jedynie w przybliżeniu, a więc promień poprowadzony w różnych punktach na powierzchni jest w ogólności inny. To pole zawiera uśredniony promień dla danej planety.
 • spłaszczenie - wielkość używana w astronomii, opisująca odstępstwo od kulistego kształtu planety lub gwiazdy. Wyraża je stosunek różnicy długości promienia równikowego i biegunowego do promienia równikowego:
  s=rrrbrrs = \dfrac{r_{r} - r_{b}}{r_{r}}
  gdzie:
  • rrr_{r} - promień równikowy,
  • rbr_{b} - promień biegunowy.
 • pole powierzchni - pole powierzchni planety w km2,
 • objętość - objętość planety w km3,
 • masa - masa planety w kg,
 • średnia gęstość - średnia gęstość planety tj. stosunek masy do objętości,
 • przyspieszenie grawitacyjne - przyspieszenie grawitacyjne panujące na danej planecie wyrażone jako wielokrotność przyspieszenia ziemskiego g,
 • moment bezwładności - miara bezwładności ciała (w tym przypadku planety) w ruchu obrotowym:
  I=mR2I = mR^2
  gdzie:
  • m - masa planety,
  • R - odległość planety od osi obrotu.

 • I prędkość kosmiczna - prędkość jaką należy nadać ciału aby stało się satelitą danej planety. Inna nazwa to prędkość ucieczki,
 • okres obrotu - czas jaki upływa między dwoma kolejnymi momentami, w których wirujące jednostajnym ruchem obrotowym ciało przybiera tę samą orientację w przestrzeni. Okres obrotu T, ciała wirującego z prędkością kątową ω wyraża się wzorem:
  T=2πωT = \dfrac{2\pi}{\omega}
  gdzie:
  • 2πω\dfrac{2\pi}{\omega} - prędkość kątowa.
 • prędkość obrotu - prędkość obrotu planety wokół własnej osi,
 • nachylenie osi - nachylenie osi obrotu planety w stopniach,
 • rektascensja bieguna północnego - jedna ze współrzędnych astronomicznych, określających położenie ciała niebieskiego na sferze niebieskiej w układzie współrzędnych astronomicznych zwanym układem równikowym równonocnym,
 • deklinacja bieguna północnego - jedna ze współrzędnych określających położenie ciała w obydwu układach równikowych: równonocnym i godzinnym. Definiujemy ją jako kąt pomiędzy kierunkiem poprowadzonym od obserwatora do obiektu a płaszczyzną równika niebieskiego. Obiekty położone na północnej półkuli nieba mają deklinację dodatnią (od 0° do 90°), a na południowej ujemną (od 0° do -90°).
 • albedo (geometryczne) - stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego. Innymi słowy określa zdolność odbijania promieni przez powierzchnię danej planety.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.