Konwerter jednostek masy
Konwerter (przelicznik) jednostek masy (wagi, ciężaru) - przelicza jednostki między systemami metrycznym (tony, kilogramy itd.), Avoirdupois/US (funty, uncje) i troy

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

metryczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kilotona (gigagram)Show sourcektonktonkton, Gg0.000001Odpowiednik tysiąca ton lub miliona kilogramów. Zobacz jednostkę tona aby dowiedzieć się więcej.1 kton=1000 ton=106 kg1\ kton = 1000\ ton = 10^6\ kg
tona (megagram)Show sourcetontonton, Mg0.001Odpowiednik tysiąca kilogramów lub miliona gramów. Zobacz jednostkę kilogram aby dowiedzieć się więcej.1 ton=1000 kg=106 g1\ ton = 1000\ kg = 10^6\ g
kwintalShow sourceqqq0.01Jednostka masy stosowana w rolnictwie. Jeden kwintal odpowiada stu kilogramom (100 kg). Inna, potoczna nazwa tej jednostki to metr (np. dwa metry ziemniaków znaczą potocznie dwieście kilogramów), jednak ponieważ formalnie metr jest jednostką długości a nie masy, określenie to nie jest zalecane. Zobacz jednostkę kilogram aby dowiedzieć się więcej.1 q=100 kg1\ q = 100\ kg
kilonewtonShow sourcekNkNkN0.009806652Potocznie odpowiednik masy ciała, na które po umieszczeniu w polu grawitacyjnym Ziemi będzie działać siła jednego kilonewtona. Ponieważ w języku formalnym newton jest jednostką siły, a nie masy, stosowanie tego zwrotu nie jest obecnie polecane.1 kN (masa)=1000 Nprzyspieszenie ziemskie1000 kgm/s29.81 m/s2101.9716005 kg1\ kN\ (masa) = \frac{1000\ N}{\text{przyspieszenie ziemskie}} \approx \frac{1000\ kg \cdot \cancel{m/s^2}}{9.81\ \cancel{m/s^2}} \approx 101.9716005\ kg
kilogramShow sourcekgkgkg1Podstawowa jednostka masy w układzie SI. Od 20 maja 2019 obowiązuje następująca definicja kilograma: „Kilogram, oznaczenie kg, jest to jednostka masy w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wynoszącej 6,62607015⋅10−34, wyrażonej w jednostce J·s, która jest równa kg⋅m2⋅s−1, przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i ∆νCs.”
hektogramShow sourcehghghg10Sto gram lub jedna dziesiąta kilograma. Zobacz jednostkę kilogram aby dowiedzieć się więcej.1 hg=100 g=110 kg1\ hg = 100\ g = \frac{1}{10}\ kg
dekagramShow sourcedagdagdag100Dziesięć gramów lub jedna setna kilograma. Często potocznie zwana "deko" (na przykład: "proszę zważyć 5 deko wafelków"). Zobacz jednostkę kilogram aby dowiedzieć się więcej.1 dag=10 g=1100 kg1\ dag = 10\ g = \frac{1}{100}\ kg
gramShow sourceggg1000Jedna tysięczna kilograma. Przed upowszechnieniem się jednostek SI, była to podstawowa jednostka masy w układzie centymetr-gram-sekunda (CGS). Zobacz jednostkę kilogram aby dowiedzieć się więcej.1 g=11000 kg1\ g = \frac{1}{1000}\ kg
karatShow sourcectctct5000Jednostka masy stosowana w jubilerstwie do określania wielkości kamieni i pereł, a także czystości złota. Jeden karat odpowiada dwóm dziesiątym grama (0.2 g). Zobacz jednostkę gram aby dowiedzieć się więcej.1 ct=210 g=0.2 g1\ ct = \frac{2}{10}\ g = 0.2\ g
centygramShow sourcecgcgcg100000Odpowiednik jednej setnej grama. Zobacz jednostkę gram aby dowiedzieć się więcej.1 cg=1100 g=0.01 g1\ cg = \frac{1}{100}\ g = 0.01\ g
miligramShow sourcemgmgmg1000000Odpowiednik jednej milionowej grama. Jednostka często stosowana w chemii do odważania masy odczynników w skali laboratoryjnej. Zobacz jednostkę gram aby dowiedzieć się więcej.1 mg=11000 g=0.001 g1\ mg = \frac{1}{1000}\ g = 0.001\ g
mikrogramShow sourceμg\mu gµg1000000000Odpowiednik jednej milionowej grama. Zobacz jednostkę gram aby dowiedzieć się więcej.1 μg=106 g1\ \mu g = 10^{-6}\ g
nanogramShow sourcengngng1×1012Odpowiednik jednej miliardowej grama. Zobacz jednostkę gram aby dowiedzieć się więcej.1 ng=109 g1\ ng = 10^{-9}\ g
jednostka masy atomowejShow sourceuuu6.022141287×1026Jednostka masy stosowana w chemii i fizyce atomowej. Inna nazwa tej jednostki to dalton. Jeden dalton odpowiada jednej dwunastej masy atomu węgla 12C, czyli w przybliżeniu masie jednego atomu wodoru.1 u=112m12CmH1\ u = \frac{1}{12} m_{^{12}C} \approx m_{H}

Avoirdupois, U.S.#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
tona długaShow sourcetontonton0.000984207Odpowiednik dwóch tysięcy dwustu czterdziestu funtów amerykańskich (2240 lbs). Zobacz jednostkę funt aby dowiedzieć się więcej.1 ton=2240 lbs1\ ton = 2240\ lbs
tona krótkaShow sourcesh tn\text{sh tn}sh tn0.001102311Odpowiednik dwóch tysięcy funtów amerykańskich (2000 lbs). Zobacz jednostkę funt aby dowiedzieć się więcej.1 ton=2000 lbs1\ ton = 2000\ lbs
duży cetnarShow sourcecwtcwtcwt0.019684131Odpowiednik stu dwunastu funtów amerykańskich (112 lbs). Zobacz jednostkę funt aby dowiedzieć się więcej.1 cwt=112 lbs1\ cwt = 112\ lbs
mały cetnarShow sourcesh cwt\text{sh cwt}sh cwt0.022046226Odpowiednik stu funtów amerykańskich (100 lbs). Zobacz jednostkę funt aby dowiedzieć się więcej.1 sh cwt=100 lbs1\ sh\ cwt = 100\ lbs
kamieńShow sourceststst0.157473044Jednostka masy stosowana w Wielkiej Brytanii. Jeden kamień (ang. stone) odpowiada czternastu funtom (14 lbs). Zobacz jednostkę funt, aby dowiedzieć się więcej.1 st=14 lbs1\ st = 14\ lbs
funt międzynarodowyShow sourcelb av\text{lb av}lb av2.204622622Jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich. Jeden funt międzynarodowy odpowiada w przybliżeniu czterystu pięćdziesięciu gramom.1 lb=0.45359237 kg1\ lb = 0.45359237\ kg
uncjaShow sourceoz av\text{oz av}oz av35.27396195Odpowiednik jednej szesnastej funta. Zobacz jednostkę funt aby dowiedzieć się więcej.1 oz av=116 lb1\ oz\ av = \frac{1}{16}\ lb
dramShow sourcedr av\text{dr av}dr av564.383391293Odpowiednik jednej szesnastej uncji lub jednej dwieście pięćdziesiątej szóstej części funta. Zobacz jednostki uncja lub funt aby dowiedzieć się więcej.1 dr=116 oz=1256 lb1\ dr = \frac{1}{16}\ oz = \frac{1}{256}\ lb
granShow sourcegrgrgr15432.3583529Odpowiednik 1/7000 funta. Zobacz jednostkę funt aby dowiedzieć się więcej.1 gr=17000 lb1\ gr = \frac{1}{7000}\ lb

troy i apteczny#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
funt troyShow sourcelb t\text{lb t}lb t2.679228881Historyczna jednostka masy stosowana do 1879 roku w Wielkiej Brytanii do określania masy metali szlachetnych. Jeden funt troy odpowiadał w przybliżeniu jednej trzeciej kilograma.1 lb t=0.373241722 kg1\ lb\ t = 0.373241722\ kg
uncja troyShow sourceoz t\text{oz t}oz t32.150746569Odpowiednik jednej dwunastej funta troy. Zobacz jednostkę funt troy aby dowiedzieć się więcej.1 oz t=112 lb t1\ oz\ t = \frac{1}{12}\ lb\ t
dram troyShow sourcedr t\text{dr t}dr t257.205972549Odpowiednik jednej ósmej uncji troy (1/8 oz t) lub jednej dziewięćziesiątej szóstej funta troy (1/96 lb t). Zobacz jednostki uncja lub funt troy aby dowiedzieć się więcej.1 oz t=1 dr t=18 oz t=196 lb t1\ oz\ t = 1\ dr\ t = \frac{1}{8}\ oz\ t = \frac{1}{96}\ lb\ t
pennyweight troyShow sourcedwt\text{dwt}dwt, pwt643.014931373Odpowiednik jednej dwustu czterdziestej funta troy (1/240 lb t) lub jednej dwudziestej uncji troy (1/20 oz t). Zobacz jednostki funt lub uncja troy aby dowiedzieć się więcej.1 dwt=120 oz t=1240 lb t1\ dwt = \frac{1}{20}\ oz\ t = \frac{1}{240}\ lb\ t
skrupuł troyShow sources ap\text{s ap}s ap771.617917647Odpowiednik jednej trzeciej drama troy (1/3 dr t) lub jednej dwieście osiemdziesiątej ósmej funta troy (1/288 lb t). Zobacz jednostki dram lub funt troy aby dowiedzieć się więcej.1 s ap=13 dr t=1288 dr t1\ s\ ap = \frac{1}{3}\ dr\ t = \frac{1}{288}\ dr\ t
gran troyShow sourcegr\text{gr}gr15432.3583529Odpowiednik dwudziestu skrupułów (20 s ap) lub 1/5760 funta troy. Zobacz jednostki skrupuł lubfunt troy aby dowiedzieć się więcej.1 gr t=20 ap s=15760 lb t1\ gr\ t = 20\ ap\ s = \frac{1}{5760}\ lb\ t
karat troyShow sourcekt\text{kt}kt48733.7632199Odpowiednik trzy i jednej szóstej grana troy (3 1/6 gr t). Zobacz jednostkę gran troy aby dowiedzieć się więcej.1 kt t=316 gr t=1934560 lb t1\ kt\ t = 3 \frac{1}{6}\ gr\ t = \frac{19}{34560}\ lb\ t
mite troyShow source--308647.167059Odpowiednik czterystu skrupułów (400 s ap) lub 1/115200 funta troy. Zobacz jednostki skrupuł lub funt troy aby dowiedzieć się więcej.1 mite (troy)=400 ap s=1115200 lb t1\ \text{mite (troy)} = 400\ ap\ s = \frac{1}{115200}\ lb\ t
doite troyShow source--7407532.00941Odpowiednik dwudziestu czterech mitów (24 mite) lub 1/2764800 funta troy. Zobacz jednostki mite lub funt troy aby dowiedzieć się więcej.1 doite (troy)=24 mite (troy)=12764800 lb t1\ \text{doite (troy)} = 24\ \text{mite (troy)} = \frac{1}{2764800}\ lb\ t

Trochę informacji#

 • Masa jest miarą liczności materii.
 • Z masą ciała ściśle wiąże się pojęcie bezwładności. Jest to cecha obiektów materialnych, polegająca na tym, że ciało raz wprawione w ruch zachowuje swoją prędkość tak długo, aż nie zadziałają na niego żadne zewnętrzne siły.
 • Z masy ciała wynika również siła grawitacji. Dwa dowolne ciała oddziaływują na siebie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas.
 • W fizyce istnieją obiekty, które nie posiadają masy. Przykładem takiego obiektu są fotony.
 • W pierwszej połowie XX wieku Einstein sformalizował teorię, wg. której istnieje równoważność masy i energii. Z teorią tą związany jest jeden z najbardziej znanych "wzorów" fizycznych E=mc2. Teoria ta została potwierdzona doświadczalnie. Na jej bazie powstały technologie pozwalające między innymi na konstrukcje elektrowni atomowych jak i broni jądrowej. W obu tych przypadkach kosztem ubytku masy, powstaje energia.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.