Tabela stawek podatku ryczałtowego
Tabela zestawia aktualne stawki ryczałtu dla różnych rodzajów działalności (kody PKWiU).

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Stawki ryczałtu w Polsce i kto może z nich korzystać#

Stawka podatkuOpis - kogo dotyczy
17%Działalność w zakresie wolnych zawodów. Usługi muszą być wykonywane osobiście (bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu). Stawka może być stosowana np. przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych.
15%
 • Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 • usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 • usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU Grupa 46.1),
 • usługi parkingowe (PKWiU 52.21.24.0),
 • usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi. (PKWiU Ex 52.21.29.0),
 • usługi pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych. (PKWiU Ex 52.22.13.0),
 • usługi pilotowania na wodach śródlądowych. (PKWiU Ex 52.22.14.0),
 • usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0),
 • usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU Ex 52.10.19.0),
 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),
 • usługi związane ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
 • usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU Dział 60),
 • usługi przetwarzania danych (PKWiU Ex 63.11.1),
 • usługi przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),
 • usługi przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0),
 • usługi agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1),
 • pozostałe usługi zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe (inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów) (PKWiU Sekcja K),
 • usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie (PKWiU 68.3),
 • usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów (PKWiU Dział 69),
 • usługi firm centralnych (head office), usługi doradztwa związane z zarządzaniem, z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów. (PKWiU Ex dział 70),
 • usługi reklamowe, usługi badań rynku i opinii publicznej (PKWiU Dział 73),
 • usługi fotograficzne (PKWiU 74.2),
 • usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów (PKWiU 74.30),
 • usługi związane z zatrudnieniem. (PKWiU dział 78),
 • usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU Dział 79),
 • usługi detektywistyczne i ochroniarskie, z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem, (PKWiU Dział 80),
 • usługi obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0),
 • usługi dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
 • usługi związane ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9),
 • usługi centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0),
 • usługi powielania (PKWiU 82.19.11.0),
 • usługi związane z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 • usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania. (PKWiU Ex dział 88),
 • usługi kulturalne i rozrywkowe (PKWiU Dział 90),
 • usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU Dział 93).
14%Świadczenie usług:
 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).
12%Świadczenie usług:
 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).
10%Świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).
8% / 12,5%Stawka 8% dla przychodu do 100 tys. zł., 12,5% dla części przychodu powyżej 100 tys. zł.
Świadczenie usług:
 • związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line (PKWiU Ex 58.21.10.0),
 • związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego. (PKWiU 58.29.2),
 • związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. (PKWiU Ex 58.29.3),
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU Ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem “Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU Ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU Ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).
8.5%
 • Przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),
 • usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 • usługi polegające na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • prowizja uzyskana przez komisanta na podstawie umowy komisu,
 • prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługi związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
 • przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT – otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.
5.5%
 • Przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • prowizje uzyskane z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • przychody między innymi z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
3%
 • Działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • działalność usługowa w zakresie handlu,
 • świadczenie usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o PIT np. dotacje, odsetki od środków na rachunkach pieniężnych,
 • odpłatne zbycie ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
  • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • odpłatne zbycie ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.
2%Przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Trochę informacji#

 • Ryczałt (podatek zryczałtowamy) to jeden ze sposobów opodatkowania jaki mogą wybrać przedsiębiorcy dla swojej działalności gospodarczej.
 • Podatek zryczałtowany to obok karty podatkowej najprostszy sposób opodatkowania. Z założenia jest przeznaczony dla nieskomplikowanych rodzajów działalności np. wykonywanych osobiście.
 • Wysokość podatku ryczałtowego zależy jedynie od wartości sprzedaży (np. 8,5% podatku naliczane od każdej ostrzyżonej osoby w zakładzie fryzjerskim).
 • Stawka podatkowa zależy od rodzaju sprzedawanych towarów lub usług (branży).
 • Na ogół stawki podatku zryczałtowanego są niższe niż w pozostałych modelach, jednak niemożliwe jest odliczenie poniesionych kosztów (np. faktury za prąd).
 • Aktualne stawki podatku ryczałtowego oraz regulacje kto może ich używać znajdziesz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zobacz również#

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach i składkach płaconych przez przedsiębiorców w Polsce sprawdź nasze inne kalkulatory:
 • Składki ZUS: stawki i podstawa - aktualne oraz archiwalne składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) oraz zdrowotne,
 • Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy) - kalkulator podatku oraz składek ZUS dla samozatrudnionych dla różnych sposobów opodatkowania (podatek liniowy, skala podatkowa, ryczałt),
 • Składka zdrowotna na ryczałcie - aktualne i archiwalne wysokości składki zdrowotnej (NFZ) dla ryczałtowców,
 • Stawki ryczałtu - aktualne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla różnych form działalności (w tym kody PKWiU).

Nowy Ład 2022#

 • Z początkiem 2022 roku wprowadzono wiele zmian w polskim systemie podatkowym. Pakiet zmian był promowany politycznie przez ówcześnie rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) pod nazwą martketingową Nowy Ład, Polski Ład lub czasem Nowy Polski Ład.
 • Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku to między innymi:
  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
  • podniesienie progu podatkowego dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych do 120 000 zł,
  • zróżnicowanie składki zdrowotnej dla samozatrudnionych (NFZ) - w miejsce stałej kwoty opłacanej przez wszystkich przedsiębiorców wprowadzono składkę, której wysokość zależy od osiąganych dochodów/przychodów oraz od wybranej formy opodatkowania,
  • ponieważ składki ZUS dla samozatrudnionych przestały być stałe, od 2022 roku przedsiębiorcy potrzebują każdego miesiąca składać deklarację ZUS DRA,
  • osoby rozliczające się według skali podatkowej nie mogą już odliczać składki zdrowotnej od podatku,
  • zmiana stawek podatku rozliczających się według ryczałtu,
  • likwidacja karty podatkowej (najprostszej forma opodatkowania) dla nowych przedsiębiorców,
  • wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej mającej na celu niwelacje dodatkowego obciążenia podniesioną składką zdrowotną w wybranych grupach społecznych.
 • Według przekazów ówczesnego rządu Nowy Ład miał spowodować uproszczenie systemu podatkowego, a także zmniejszenie obciążeń podatkowych osób mniej zarabiających kosztem osób o wyższych dochodach. Jarosław Kaczyński (lider rządzącej wówczas partii Prawo i Sprawiedliwość) w rozmowie dla portalu Interia powiedział w październiku 2021 roku, że na Nowym Ładzie mogą stracić osoby żyjące z cwaniactwa. W styczniu 2022 roku w państwowej stacji telewizyjnej TVP INFO prowadzący Krzysztof Skowroński mówił o 14 milionach beneficjentów Polskiego ładu.
 • W praktyce Nowy Ład wprowadził wiele chaotycznych i nieprzewidzianych konsekwencji. W styczniu 2022 roku Cezary Kaźmierczak (ówczesny prezes Związku Pracodawców Prywatnych) zasugerował, że od 2022 roku w Polsce będzie funkcjonował najgorszy pod względem poziomu skomplikowania system podatkowy na świecie.
 • W pierwszej połowie 2022 rząd zapowiedział kolejne zmiany nazywane marketingowo jako Nowy Ład 2.0. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 roku to między innymi:
  • obniżka stawki PIT do 12%,
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
  • osoby rozliczające się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową mogą odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania.Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.