Tabela mas molowych substancji
Tabele zawierają masę cząstęczkową (molową) różnych związków chemicznych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Jednostka (masa molowa)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

metale#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
glin (czysty)Al26.98153843
żelazoFe55.8452

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
aceton(CH3)2CO58.08
glicerynaC3H5(OH)392.1
etanolC2H5OH46.07
ciekły wodórH22.01588
ciekły azotN228.0134
rtęćHg200.6
woda 0°CH2O18.01528
woda 4°CH2O18.01528
woda 20°CH2O18.01528
woda 25°CH2O18.01528
n-heksanC6H1486.18
metanolCH3OH32.04
kwas octowyCH3COOH60.05
benzenC6H678.12
chloroformCHCl3119.4
tetrachlorometanCCl4153.8
eter dietylowy(C2H5)2O74.12
n-pentanC5H1272.15
n-heptanC7H16100.21
n-oktanC8H18114.23
n-nonanC9H20128.2
n-dekanC10H22142.29
undekanC11H24156.31
dodekanC12H26170.33
tridekanC13H28184.37
tetradekanC14H30198.39
heksadekanC16H34226.41
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH60.1
heksafluorobenzenC6F6186.06

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
etanolC2H5OH46.07
metanolCH3OH32.04
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH60.1

inne materiały#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
lód (zamarznięta woda, 0°C)H2O18.01528

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
amoniakNH317.03
fosforowodórPH334
argonAr39.35
azotN228.01
helHe4.003
kryptonKr83.8
ksenonXe131.3
neonNe20.18
ozonO347.998

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
amoniakNH317.03
wodórH22.01588
metanCH416.04
azotN228.0134
dwutlenek węglaCO244.01
chlorowodórHCl36.46
jodowodórHI127.91
siarkowodórH2S34.08
propanC3H844.1
n-butanC4H1058.12
eten (etylen)C2H428.05
tlenek azotu (II)NO30.01
fosforowodórPH334
tlenek siarki (IV)SO264.06
chlorCl270.91
wodórH22.016
tlenO231.999
para wodnaH2O18.016
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl64.51
azotN228.01
fluorF238
helHe4.003
kryptonKr83.8
ksenonXe131.3
neonNe20.18
ozonO347.998

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
metanCH416.04
n-heksanC6H1486.18
propanC3H844.1
n-butanC4H1058.12
eten (etylen)C2H428.05
benzenC6H678.12
n-pentanC5H1272.15
n-heptanC7H16100.21
n-oktanC8H18114.23
n-nonanC9H20128.2
n-dekanC10H22142.29
undekanC11H24156.31
dodekanC12H26170.33
tridekanC13H28184.37
tetradekanC14H30198.39
heksadekanC16H34226.41
oktadekanC18H38254.5
ejkozanC20H42282.5475
naftalenC10H8128.1705

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
dwutlenek węglaCO244.01
tlenek węgla (II)CO28.01
tlenek azotu (II)NO30.01
tlenek siarki (IV)SO264.06

wodorki#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
wodorek arsenuAsH377.95

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
bromowodórHBr80.92
chlorowodórHCl36.46
jodowodórHI127.91
siarkowodórH2S34.08
kwas siarkowy (VI)H2SO498.08

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
kwas octowyCH3COOH60.05

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
chloroformCHCl3119.4
tetrachlorometanCCl4153.8
eter dietylowy(C2H5)2O74.12
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl64.51
heksafluorobenzenC6F6186.06

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
chlorCl270.91
fluorF238

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
oktadekanC18H38254.5
ejkozanC20H42282.5475
naftalenC10H8128.1705

Trochę informacji#

  • Masa molowa to po prostu masa jednego mola substancji, czyli próbki zawierającej ok. 6,023×10236,023 \times 10^{23} atomów lub cząsteczek (→ patrz liczba Avogadra).
  • Jednostką masy molowej w układzie SI jest kilogram na mol:
    kgmol\dfrac{kg}{mol}
  • Jednak, w praktyce częściej masę molową podaje się w gramach na mol (g/mol).
  • Masa molowa ma sens jedynie dla czystych substancji tzn. pojęcie to nie ma sensu dla mieszanin.
  • Masa molowa jest charakterystyczna dla danej substancji chemicznej. Wynika ona wprost z mas atomów wchodzących w skład jej cząsteczki.
  • Znajomość mas molowych jest przydatne podczas wszelkiego rodzaju obliczeń stechiometrycznych np. przy przeliczaniu stężenia molowego na procentowe lub określania masy substratów potrzebnych do przeprowadzenia reakcji.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.