Tablice matematyczne: wzory na funkcję kwadratową
Tabele zawierają typowe wzory powiązane z funkcją kwadratową takie jak różne postacie funkcji (ogólna, iloczynowa, kanoniczna) czy wzór na wyróżnik trójmianu kwadratowego często nazywany po prostu deltą.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

Różne postacie funkcji#

NazwaWzórLegenda
Funkcja wykładnicza w postaci ogólnejShow sourcey=axy=a^{x}
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • aa - podstawa funkcji wykładniczej.
Funkcja wykładnicza o podstawie e (często zapisywana jako exp(x))Show sourceexp(x)=exexp(x)=e^{x}
 • exp(x)exp(x) - wartość funkcji eksponens,
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • ee - liczba e (stała matematyczna, podstawa logarytmu naturalnego).
Funkcja homograficzna w postaci ogólnejShow sourcey=ax+bcx+dy=\frac{a \cdot x+b}{c \cdot x+d}
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • a, b, c, d - współczynniki funkcji homograficznej (parametery definujące konkretną funkcję homograficzną, c ≠ 0).
Funkcja b/xShow sourcey=bxy=\frac{b}{x}
 • yy - wartość funkcji b/x (wartość funkcji f(x)=b/x dla podanego x-a, parametry a,d są równe zero, a parametr c wynosi 1),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • b - współczynnik b.
Funkcja liniowa w postaci ogólnejShow sourcey=ax+by=a \cdot x+b
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • aa, bb - współczynniki funkcji liniowej (współczynnik kierunkowy oraz wyraz wolny).
Funkcja liniowa w postaci kanonicznejShow sourcey=a(xx0)+y0y=a\left(x-x_0\right)+y_0
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • aa - współczynnik kierunkowy (liczba określająca kierunek i stromość prostej, czasami nazywana gradientem),
 • x0x_0, y0y_0 - współrzędne punktu.
Funkcja liniowa określona przez parę punktówShow sourceyy0xx0=y1y0x1x0\frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • x0x_0, y0y_0 - współrzędne pierwszego punktu,
 • x1x_1, y1y_1 - współrzędne drugiego punktu.
Miejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktówShow sourcex=y0(x1x0)y1y0+x0x=\frac{y_0 \cdot \left(x_1-x_0\right)}{y_1-y_0}+x_0
 • xx - miejsce zerowe funkcji (argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero, rozwiązanie równania f(x) = 0),
 • x0x_0, y0y_0 - współrzędne pierwszego punktu,
 • x1x_1, y1y_1 - współrzędne drugiego punktu.
Funkcja kwadratowa w postaci ogólnejShow sourcey=ax2+bx+cy=a \cdot x^{2}+b \cdot x+c
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • aa, bb, cc - współczynniki funkcji kwadratowej (liczby stojące przed x2, x oraz wyraz wolny).
Funkcja kwadratowa w postaci iloczynowejShow sourcey=a(xx1)(xx2)y=a\left(x-x_1\right) \cdot \left(x-x_2\right)
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • aa - współczynnik przy drugiej potędze (liczba stojąca przed x2),
 • x1x_1, x2x_2 - miejsca zerowe funkcji (argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość zero, rozwiązanie równanie f(x)=0).
Funkcja kwadratowa w postaci kanonicznejShow sourcey=a(xp)2+qy=a\left(x-p\right)^{2}+q
 • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
 • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
 • aa - współczynnik przy drugiej potędze (liczba stojąca przed x2),
 • pp, qq - współrzędne wierzchołka paraboli (w tym punkcie parabola osiąga swoje lokalne ekstremum).

Wyznacznik funkcji#

NazwaWzórLegenda
Wyznacznik funkcji homograficznejShow sourceD=adbcD=a \cdot d-b \cdot c
 • DD - wyznacznik funkcji homograficznej (dla D > 0 funkcja jest rosnąca, dla D < 0 malejąca),
 • a, b, c, d - współczynniki funkcji homograficznej (parametery definujące konkretną funkcję homograficzną, c ≠ 0).
Wyznacznik trójmianu kwadratowegoShow sourceΔ=b24 ac\Delta=b^{2}-4~a \cdot c
 • Δ\Delta - wyznacznik trójmianu kwadratowego,
 • aa, bb, cc - współczynniki funkcji kwadratowej (liczby stojące przed x2, x oraz wyraz wolny).

Miejsca zerowe funkcji (pierwiastki)#

NazwaWzórLegenda
Miejsce zerowe funkcji homograficznejShow sourcex=bax=\frac{-b}{a}
 • xx - miejsce zerowe funkcji (argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero, rozwiązanie równania f(x) = 0),
 • a - współczynnik a,
 • b - współczynnik b.
Miejsce zerowe funkcji liniowejShow sourcex=bax=\frac{-b}{a}
 • aa - współczynnik kierunkowy (liczba określająca kierunek i stromość prostej, czasami nazywana gradientem),
 • bb - wyraz wolny (funkcja liniowa przecina oś OY w punkcie (0,b)),
 • xx - miejsce zerowe funkcji (argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero, rozwiązanie równania f(x) = 0).
Miejsce zerowe funkcji liniowej w postaci kanonicznejShow sourcex=x0y0ax=x_0-\frac{y_0}{a}
 • xx - miejsce zerowe funkcji (argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero, rozwiązanie równania f(x) = 0),
 • aa - współczynnik kierunkowy (liczba określająca kierunek i stromość prostej, czasami nazywana gradientem),
 • x0x_0, y0y_0 - współrzędne punktu.
Miejsce zerowe funkcji liniowej na podstawie dwóch punktówShow sourcex=y0(x1x0)y1y0+x0x=\frac{y_0 \cdot \left(x_1-x_0\right)}{y_1-y_0}+x_0
 • xx - miejsce zerowe funkcji (argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero, rozwiązanie równania f(x) = 0),
 • x0x_0, y0y_0 - współrzędne pierwszego punktu,
 • x1x_1, y1y_1 - współrzędne drugiego punktu.
Pierwsze miejsce zerowe funkcji kwadratowejShow sourcex1=bΔ2 ax_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2~a}
 • x1x_1 - pierwsze miejsce zerowe funkcji,
 • bb - współczynnik przy pierwszej potędze (liczba stojąca przed x),
 • aa - współczynnik przy drugiej potędze (liczba stojąca przed x2),
 • Δ\Delta - wyznacznik trójmianu kwadratowego.
Drugie miejsce zerowe funkcji kwadratowejShow sourcex2=b+Δ2 ax_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2~a}
 • x2x_2 - drugie miejsce zerowe funkcji,
 • bb - współczynnik przy pierwszej potędze (liczba stojąca przed x),
 • aa - współczynnik przy drugiej potędze (liczba stojąca przed x2),
 • Δ\Delta - wyznacznik trójmianu kwadratowego.

Wierzchołek paraboli#

NazwaWzórLegenda
Współrzędna x wierzchołka paraboliShow sourcep=b2 ap=\frac{-b}{2~a}
 • pp - współrzędna x wierzchołka paraboli (dla tego argumentu funkcja osiąga swoje lokalne ekstremum),
 • bb - współczynnik przy pierwszej potędze (liczba stojąca przed x),
 • aa - współczynnik przy drugiej potędze (liczba stojąca przed x2).
Współrzędna y wierzchołka paraboliShow sourceq=Δ4 aq=\frac{-\Delta}{4~a}
 • qq - współrzędna y wierzchołka paraboli,
 • Δ\Delta - wyznacznik trójmianu kwadratowego,
 • aa - współczynnik przy drugiej potędze (liczba stojąca przed x2).

Trochę informacji#

 • Funkcja kwadratowa to funkcja, która daje się przedstawić w postaci:
  y=ax2+bx+cy=a \cdot x^{2}+b \cdot x+c
  gdzie:
  • yy - wartość funkcji (wartość funkcji w punkcie x, często oznaczane jako f(x)),
  • xx - argument funkcji (nazywana czasami zmienną niezależną),
  • aa, bb, cc - współczynniki funkcji kwadratowej (liczby stojące przed x2, x oraz wyraz wolny).
 • Funkcja kwadratowa bywa czasem nazywana trójmianem kwadratowym.
 • Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. W zależności od wartości współczynnika przy drugiej potędze (a) możliwe są następujące scenariusze:
  • gdy współczynnik przy drugiej potędze jest dodatni (a > 0) - ramiona paraboli są skierowane ku górze,
  • gdy współczynnik przy drugiej potędze jest ujemny (a < 0) - ramiona paraboli skierowane są do dołu,
  • w przypadku gdy współczynnik przy drugiej potędze jest równy zero (a = 0) - funkcja kwadratowa redukuje się do funkcji liniowej.
 • Funkcja kwadratowa może mieć jedno, dwa, lub nie mieć wcale miejsc zerowych. Aby sprawdzić liczbę miejsc zerowych (czasem nazywanych też pierwiastkami) możemy obliczyć wyróżnik trójmianu kwadratowego (potocznie nazywany deltą):
  Δ=b24 ac\Delta=b^{2}-4~a \cdot c
  gdzie:
  • Δ\Delta - wyznacznik trójmianu kwadratowego,
  • aa, bb, cc - współczynniki funkcji kwadratowej (liczby stojące przed x2, x oraz wyraz wolny).
  wówczas możliwe są następujące scenariusze:
  • wyróżnik trójmianu kwadratowego jest ujemny (Δ < 0) - funkcja nie ma miejsc zerowych, wykresem funkcji jest parabola, która znajduje się w całości nad osią OX lub pod osią OX,
  • wyróżnik trójmianu kwadratowego jest równy zero (Δ = 0) - funkcja ma dokładnie jedno miejsce zerowe, wykresem funkcji jest parabola, której wierzchołek leży na osi OX:
   p=b2 ap=\frac{-b}{2~a}
  • wyróżnik trójmianu kwadratowego jest dodatni (Δ > 0) - funkcja ma dwa różne miejsca zerowe, wykresem funkcji jest parabola, której ramiona przecinają oś OX:
   x1=bΔ2 ax_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2~a}
   x2=b+Δ2 ax_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2~a}
 • Funkcja kwadratowa jest szczególnym przypadkiem funkcji wielomianowej, w której rząd wynosi 2.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.