Tabela stóp procentowych na ubezpieczenia wypadkowe
Tabela zawiera stopy procentowe na obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe przypisane do różnych typów działalności (posegregowanych według kodów PKD oraz grup ryzyka). W tabeli pokazano zarówno dane historycznie jak i aktualnie obowiązujące.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Okres

Stopy procentowe na ubezpieczenie wypadkowe: od 2021-04-01 (aktulnie obowiązujące)#

Kod PKDGrupa ryzykaStopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe [%]Uwagi
A-0192.53Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
A-0292.53Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
A-0351.47Rybactwo
B-05113.06Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
B-0692.53Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
B-07102.8Górnictwo rud metali
B-0861.73Pozostałe górnictwo i wydobywanie
B-09123.33Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
C-1051.47Produkcja artykułów spożywczych
C-1151.47Produkcja napojów
C-1251.47Produkcja wyrobów tytoniowych
C-1361.73Produkcja wyrobów tekstylnych
C-1420.67Produkcja odzieży
C-1530.93Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
C-1682.26Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
C-1751.47Produkcja papieru i wyrobów z papieru
C-1830.93Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
C-1951.47Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
C-2051.47Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
C-2130.93Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C-2251.47Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
C-2361.73Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
C-2482.26Produkcja metali
C-2561.73Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
C-2630.93Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
C-2751.47Produkcja urządzeń elektrycznych
C-2851.47Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
C-2951.47Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
C-3061.73Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
C-3161.73Produkcja mebli
C-3241.2Pozostała produkcja wyrobów
C-3351.47Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
D-3541.2Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E-3651.47Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
E-3751.47Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
E-3872Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
E-3951.47Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
F-4141.2Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
F-4251.47Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
F-4341.2Roboty budowlane specjalistyczne
G-4530.93Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
G-4630.93Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
G-4730.93Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
H-4941.2Transport lądowy oraz transport rurociągowy
H-5051.47Transport wodny
H-5130.93Transport lotniczy
H-5241.2Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
H-5351.47Działalność pocztowa i kurierska
I20.67Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J20.67Informacja i komunikacja
K20.67Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L20.67Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M20.67Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N-7730.93Wynajem i dzierżawa
N-7841.2Działalność związana z zatrudnieniem
N-7920.67Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
N-8030.93Działalność detektywistyczna i ochroniarska
N-8141.2Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
N-8220.67Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
O,U30.93?
P30.93Edukacja
Q41.2Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R30.93Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S,T20.67?
T20.67Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Trochę informacji#

  • Ubezpieczenie wypadkowe daje uprawnienia do świadczeń realizowanych gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi podczas pracy lub zapadnie na chorobę zawodową.
  • Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest częścią składek ZUS.
  • Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe i w całości pokrywane przez pracodawcę.
  • Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od rodzaju wykonywanej pracy (różne zawody wiążą się z różnym stopniem ryzyka) oraz liczby pracowników. Ogólne zasady ustalania wysokości składki wypadkowej są następujące:
    • przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników lub gdy ich działalność nie wymaga wpisu do bazy REGON - składka wypadkowa wynosi 50% maksymalnej stawki w danym roku, aktualnie 1.67% (stan na 2022-06-30). Ten przypadek dotyczy w szczególności samozatrudnionych tzn. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.
    • przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników - wysokość składki wypadkowej zależy od rodzaju działalności (→ patrz kod PKD). Przy czym, ustalenie kodu PKD oraz przypisanej do niego stopy procentowej składki leży w gestii przedsiębiorcy.

Aktualność danych#

Regularnie weryfikujemy stopy procentowe na ubezpieczenie wypadkowe oraz powiązane grupy ryzyka, tak aby prezentowane przez nas dane były zawsze aktualne.
Ostatnio zgodność z rozporządzeniami potwierdzono dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy stawki nie uległy zmianie.

Podstawy prawne#

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2019 r. poz. 757).

Zobacz również#

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach oraz innych daninach płaconych w Polsce sprawdź nasze inne kalkulatory:

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.