Konwerter jednostek energii
Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek energii. Przelicza dżule, kalorie oraz jednostki fizyczne, brytyjskie, amerykańskie i związane z czasem (kilowatogodziny itp.).

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

wartość
jednostka
dokładność po przecinku

1 (dżul) jest równe:

często używane

jednostkasymbolwartość
dżul
J
1
kaloria
cal
0.238845897
kilokaloria
kcal
0.000238846
kilowatogodzina
kW·h
2.777777778×10-7

metryczne (układ SI)

jednostkasymbolwartość
jottadżul
YJ
1×10-24
zetadżul
ZJ
1×10-21
eksadżul
EJ
1×10-18
petadżul
PJ
1×10-15
teradżul
TJ
1×10-12
gigadżul
GJ
1×10-9
megadżul
MJ
0.000001
kilodżul
kJ
0.001
hektodżul
hJ
0.01
dekadżul
daJ
0.1
dżul
J
1
decydżul
dJ
10
centydżul
cJ
100
milidżul
mJ
1000
mikrodżul
µJ
1000000
nanodżul
nJ
1000000000
pikodżul
pJ
1×1012
femtodżul
fJ
1×1015
attodżul
aJ
1×1018
zeptodżul
zJ
1×1021
joktodżul
yJ
1×1024

brytyjsko-amerykańskie

jednostkasymbolwartość
British thermal unit (thermochemical)
BTUth
0.000948452
British thermal unit (ISO)
BTUISO
0.000948317
British thermal unit (63 °F)
BTU63 °F
0.000948227
British thermal unit (60 °F)
BTU60 °F
0.000948155
British thermal unit (59 °F)
BTU59 °F
0.000948043
British thermal unit (International Table)
BTUIT
0.000947817
British thermal unit (mean)
BTUmean
0.000947086
British thermal unit (39 °F)
BTU39
0.00094369
cubic foot of atmosphere
cu ft atm; scf
0.000348529
cubic yard of atmosphere
cu yd atm; scy
0.000012908
cubic foot of natural gas
9.478171203×10-7
foot-poundal
ft pdl
23.730360404
foot-pound force
ft lbf
0.737562149
gallon-atmosphere (US)
US gal atm
0.002607175
gallon-atmosphere (imperial)
imp gal atm
0.002170928
inch-pound force
in lbf
8.850745791
quad
9.478171203×10-19
therm (U.S.)
9.48043428×10-9
therm (E.C.)
9.478171203×10-9

kalorie

jednostkasymbolwartość
calorie (20 °C)
cal20 °C
0.239125756
calorie (thermochemical)
calth
0.239005736
calorie (15 °C)
cal15 °C
0.238920081
calorie (International Table)
calIT
0.238845897
calorie (mean)
calmean
0.238662345
calorie (3.98 °C)
cal3.98 °C
0.237840409
kilocalorie; large calorie
kcal; Cal
0.000238846

typowo fizyczne

jednostkasymbolwartość
atomic unit of energy
au
2.293712658×1017
Celsius heat unit (International Table)
CHUIT
0.000526565
cubic centimetre of atmosphere; standard cubic centimetre
cc atm; scc
9.869232667
electronvolt
eV
6.241511544×1018
erg (cgs unit)
erg
10000000
litre-atmosphere
l atm
0.009869233
hartree
Eh
2.293712658×1017
rydberg
Ry
4.587425317×1017
thermie
th
2.388458966×10-7

związane z czasem

jednostkasymbolwartość
koń mechaniczny w godzinie
hp·h
3.72506136×10-7
wato-sekunda
W·s
1
wato-godzina
W·h
0.000277778
kilowato-sekunda
kW·s
0.001
kilowato-godzina
kW·h
2.777777778×10-7

energia substancji

jednostkasymbolwartość
barrel of oil equivalent
bboe
1.633986928×10-10
ton of TNT
tTNT
2.390057361×10-10
ton of coal equivalent
TCE
3.412084238×10-11
ton of oil equivalent
TOE
2.388458966×10-11

Trochę informacji

 • Energia to skalarna wielkość fizyczna wyrażająca zdolność do wykonania pracy.
 • Energia jest wielkością addytywną. Oznacza to, że energia całkowita układu złożonego z N ciał, to suma energii każdego z ciał.
 • Energia kinetyczna to praca jaką należy wykonać aby nadać ciału o masie m prędkość V. Wynosi ona Ekin.=mV2/2, gdzie Ekin. to energia kinetyczna, m masa, a V to wartość wektora prędkości.
 • Energia potencjalna w punkcie x0 to praca jaką należy wykonać aby umieścić ciało w tym punkcie (przenosząc je z nieskonczoności).
  • Spotyka się różne oznaczenia energii potencjalnej w zależności od dziedziny nauki. Najczęściej spotykane to U,V lub poprostu Epot..
  • Energia potencjalna może przyjmować wartości ujemne. Oznacza to, że nie tylko nie trzeba wykonywać pracy, aby umieścić ciała w aktualnych położeniach, ale wręcz trzebaby wykonać pracę, aby ten układ zaburzyć. W takim przypadku mówimy, że układ jest w stanie związanym. Dobrym przykładem są tutaj cząsteczki chemiczne, które są układami związanymi, ponieważ aby zerwać wiązanie chemiczne, należy wykonać pewną pracę.
  • Funkcja U=f(x), tj. taka, która każdemu punktowi przestrzeni x przypisuje wartość energii potencjalnej w tymże punkcie, nazywa się żargonowo powierzchnią energii potencjalnej. Czasami, dla podkreślenia, że w danym przypadku mamy do czynienia z większą liczbą wymiarów niż 3 używa się określenia hiperpowierzchnia. Koncepcja (hiper)powierzchni energii potencjalnej jest szczególnie często wykorzystywana np. w takich dziedzinach jak chemia kwantowa lub fizyka jądra atomowego.
 • Energia może występować w rożnych formach np. w postaci energii cieplnej lub elektrycznej.
 • Podstawową jednostką energii w układzie SI jest 1J (jeden dżul), czyli taka sama jak jednostka pracy. Jednak z praktycznych przyczyn w różnych dziedzinach nauki spotyka się inne jednostki np:
  • w fizyce wielkich energii powszechnei stosowane są elektronowolty (eV),
  • w chemii kwantowej jednostki atomowe (au),
  • w dietetyce kalorie,
  • w przemyśle motoryzacyjnym konie mechaniczne.
 • Średnia energia kinetyczna cząstki podzielona przez liczbę stopni swobody to temperatura układu. Taką koncepcje zawdzieczamy rozwojowi termodynamiki (fizyki) statystycznej, która pozwoliła na powiązanie stanu mikro (pojedynczych cząstek) z wielkościami makroskopowymi (takimi jak temperatura, ciśnienie). Wcześniej pojęcia mikro i makroskopowe stanowiły niezależne od siebie aparaty dwóch różnych dziedzin nauki. Warto zwrócić uwagę, iż pojęcie temperatury ma sens jedynie statystyczny. Oznacza to, że nie ma sensu np. temperatura pojedynczej cząstki.
 • Jednym z fundamentalnych praw przyrody jest dążenie układu do minimalizacji swojej energii. Nie są znane przyczyny tego faktu, jednak olbrzymia ilość teorii fizycznych opiera się na tym postulacie. Bardzo często rozwiązanie jakiegoś praktycznego problemu sprowadza się do minimalizacjii energii. Za przykłady mogą posłużyć:
  • Mechanika molekularna - metoda poszukiwania optymalnej geometrii molekuł za pomocą klasycznej dynamiki Newtonowskiej.
  • Metoda wariacyjna - ogół metod polegających na szukaniu takiej funkcji falowej, dla której średnia energia układu (formalnie wartość średnia hamiltonianu) osiąga minimum. Sztandarowym przykładem są tutaj równania Hartree-Focka, które (wraz z teorią funkcjonału gęstości - DFT) stanowią współczesne podwaliny obliczeń kwantowo-mechanicznych.
  • Ścieżki reakcji chemicznych - ogół metod, polegających na szukaniu optymalnych (z energetycznego punktu widzenia) ścieżek na powierzchni energii potencjalnej.
  Cechą wspólną wszystkich powyższych przykładów, jest zadanie pytania: "co zrobić, żeby energia osiągnęła minimum".
  Z matematycznego punktu widzenia są to klasyczne problemy optymalizacyjne. Aparat matematyczny, który zajmuje się tego typu problemami to - w zależności czy szukamy ciągu liczb czy funkcji - rachunek różniczkowy lub rachunek wariacyjny.
 • Jeżeli dysponujemy powierzchnią energii potencjalnej to możemy odtworzyć siły działające w poszczególnych punktach układu. Aby to uczynić potrzebujemy policzyć pochodną energii po położeniu dE/dx. Fakt ten wynika z odwrócenia definicji pracy (całka z iloczynu przesunięcia i przyłożonej siły). Zabieg taki może być stosowany do numerycznej optymalizacji geometrii układu. Polega on na wykonywaniu w pętli (tak długo aż w układzie działają siły):
  • Obliczenie sił działających na poszczególne cząstki jako pochodną energii w punkcie dE/dx0.
  • Przesunięcie cząstek zgodnie z działającymi siłami.
  Takie postępowanie jest podstawą wielu symulacji numerycznych np. z zakresu chemii kwantowej.

Tagi i linki do tej strony

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.