Konwerter jednostek energii
Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek energii. Przelicza dżule, kalorie oraz jednostki fizyczne, brytyjskie, amerykańskie i związane z czasem (kilowatogodziny itp.).

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (dżul) jest równe:

często używane

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
dżulShow sourceJJJ1
kaloriaShow sourcecalcalcal0.238845897
kilokaloriaShow sourcekcalkcalkcal0.000238846
kilowatogodzinaShow sourcekW×hkW \times hkW·h2.777777778×10-7

metryczne (układ SI)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
jottadżulShow sourceYJYJYJ1×10-24
zetadżulShow sourceZJZJZJ1×10-21
eksadżulShow sourceEJEJEJ1×10-18
petadżulShow sourcePJPJPJ1×10-15
teradżulShow sourceTJTJTJ1×10-12
gigadżulShow sourceGJGJGJ1×10-9
megadżulShow sourceMJMJMJ0.000001
kilodżulShow sourcekJkJkJ0.001
hektodżulShow sourcehJhJhJ0.01
dekadżulShow sourcedaJdaJdaJ0.1
dżulShow sourceJJJ1
decydżulShow sourcedJdJdJ10
centydżulShow sourcecJcJcJ100
milidżulShow sourcemJmJmJ1000
mikrodżulShow sourceμJ\mu JµJ1000000
nanodżulShow sourcenJnJnJ1000000000
pikodżulShow sourcepJpJpJ1×1012
femtodżulShow sourcefJfJfJ1×1015
attodżulShow sourceaJaJaJ1×1018
zeptodżulShow sourcezJzJzJ1×1021
joktodżulShow sourceyJyJyJ1×1024

brytyjsko-amerykańskie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
brytyjska jednostka cieplna (termochemiczna)Show sourceBTUthBTU_{th}BTUth0.000948452
brytyjska jednostka cieplna (ISO)Show sourceBTUISOBTU_{ISO}BTUISO0.000948317
brytyjska jednostka cieplna (63 °F)Show sourceBTU63FBTU_{63^\circ F}BTU63 °F0.000948227
brytyjska jednostka cieplna (60 °F)Show sourceBTU60FBTU_{60^\circ F}BTU60 °F0.000948155
brytyjska jednostka cieplna (59 °F)Show sourceBTU59FBTU_{59^\circ F}BTU59 °F0.000948043
brytyjska jednostka cieplna (International Table)Show sourceBTUITBTU_{IT}BTUIT0.000947817
brytyjska jednostka cieplna (średnia)Show sourceBTUmeanBTU_{mean}BTUmean0.000947086
brytyjska jednostka cieplna (39 °F)Show sourceBTU39FBTU_{39^\circ F}BTU390.00094369
standardowa stopa sześciennaShow sourceft3×atmft^3 \times atmcu ft atm; scf0.000348529
standardowy jard sześciennyShow sourceyd3×atmyd^3 \times atmcu yd atm; scy0.000012908
stopa sześcienna gazu naturalnegoShow source--9.478171203×10-7
stopo-poundalShow sourceft pdl\text{ft pdl}ft pdl23.730360404
stopofunt-siłaShow sourceft lbf\text{ft lbf}ft lbf0.737562149
galon-atmosfera (US)Show sourceUS gal atm\text{US gal atm}US gal atm0.002607175
galon-atmosfera (UK)Show sourceimp gal atm\text{imp gal atm}imp gal atm0.002170928
calofunt-siłaShow sourcein lbf\text{in lbf}in lbf8.850745791
quadShow source--9.478171203×10-19
therm (US)Show source--9.48043428×10-9
therm (EC)Show source--9.478171203×10-9

kalorie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
kaloria (20 °C)Show sourcecal20Ccal_{20^\circ C}cal20 °C0.239125756
kaloria (termochemiczna)Show sourcecalthcal_{th}calth0.239005736
kaloria (15 °C)Show sourcecal15Ccal_{15^\circ C}cal15 °C0.238920081
kaloria (International Table)Show sourcecalITcal_{IT}calIT0.238845897
kaloria (średnia)Show sourcecalmeancal_{mean}calmean0.238662345
kaloria (3.98 °C)Show sourcecal3.98Ccal_{3.98^\circ C}cal3.98 °C0.237840409
kilokaloriaShow sourcekcalkcalkcal0.000238846
duża kaloriaShow sourceCalCalCal0.000238846

typowo fizyczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
atomic unit of energyShow sourceauauau2.293712658×1017
Celsius heat unit (International Table)Show sourceCHUITCHU_{IT}CHUIT0.000526565
cubic centimetre of atmosphere; standard cubic centimetreShow sourcecc atm; scc\text{cc atm; scc}cc atm; scc9.869232667
electronvoltShow sourceeVeVeV6.241511544×1018
kilodżul na molShow sourcekJmol\frac{kJ}{mol}kJ/mol6.022434489×1020
erg (cgs unit)Show sourceergergerg10000000
litre-atmosphereShow sourcel atm\text{l atm}l atm0.009869233
hartreeShow sourceEhE_hEh2.293712658×1017
rydbergShow sourceRyRyRy4.587425317×1017
termiaShow sourceththth2.388458966×10-7

związane z czasem

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
koń mechaniczny w godzinieShow sourcehp×hhp \times hhp·h3.72506136×10-7
wato-sekundaShow sourceW×sW \times sW·s1
wato-godzinaShow sourceW×hW \times hW·h0.000277778
kilowato-sekundaShow sourcekW×skW \times skW·s0.001
kilowato-godzinaShow sourcekW×hkW \times hkW·h2.777777778×10-7

energia substancji

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
baryłek ropyShow sourcebboebboebboe1.633986928×10-10
ton trotyluShow sourcetTNTtTNTtTNT2.390057361×10-10
ton węglaShow sourceTCETCETCE3.412084238×10-11
ton ropyShow sourceTOETOETOE2.388458966×10-11

Trochę informacji

 • Energia to skalarna wielkość fizyczna wyrażająca zdolność do wykonania pracy.
 • Energia jest wielkością addytywną. Oznacza to, że energia całkowita układu złożonego z N ciał, to suma energii każdego z ciał.
 • Energia kinetyczna to praca jaką należy wykonać aby nadać ciału o masie m prędkość V. Wynosi ona:
  Ekin.=m×V22E_{kin.} = \dfrac{m \times V^2}{2}
  gdzie:
  • Ekin.E_{kin.} to energia kinetyczna,
  • mm to masa,
  • VV to wartość wektora prędkości.
 • Energia potencjalna w punkcie x0\vec{x_0} to praca jaką należy wykonać aby umieścić ciało w tym punkcie (przenosząc je z nieskończoności).
  • Spotyka się różne oznaczenia energii potencjalnej w zależności od dziedziny nauki. Najczęściej spotykane to U,V lub poprostu Epot..
  • Energia potencjalna może przyjmować wartości ujemne. Oznacza to, że nie tylko nie trzeba wykonywać pracy, aby umieścić ciała w aktualnych położeniach, ale wręcz trzebaby wykonać pracę, aby ten układ zaburzyć. W takim przypadku mówimy, że układ jest w stanie związanym. Dobrym przykładem są tutaj cząsteczki chemiczne, które są układami związanymi, ponieważ aby zerwać wiązanie chemiczne, należy wykonać pewną pracę.
  • Funkcja U=f(x)U=f(\vec{x}), tj. taka, która każdemu punktowi przestrzeni x\vec{x} przypisuje wartość energii potencjalnej w tymże punkcie, nazywa się żargonowo powierzchnią energii potencjalnej. Czasami, dla podkreślenia, że w danym przypadku mamy do czynienia z większą liczbą wymiarów niż 3 używa się określenia hiperpowierzchnia. Koncepcja (hiper)powierzchni energii potencjalnej jest szczególnie często wykorzystywana np. w takich dziedzinach jak chemia kwantowa lub fizyka jądra atomowego.
 • Energia może występować w rożnych formach np. w postaci energii cieplnej lub elektrycznej.
 • Podstawową jednostką energii w układzie SI jest 1J (jeden dżul), czyli taka sama jak jednostka pracy. Jednak z praktycznych przyczyn w różnych dziedzinach nauki spotyka się inne jednostki np:
  • w fizyce wielkich energii powszechnie stosowane są elektronowolty (eV),
  • w chemii kwantowej jednostki atomowe (au),
  • w dietetyce kalorie,
  • w przemyśle motoryzacyjnym konie mechaniczne.
 • Średnia energia kinetyczna cząstki podzielona przez liczbę stopni swobody to temperatura układu. Taką koncepcje zawdzieczamy rozwojowi termodynamiki (fizyki) statystycznej, która pozwoliła na powiązanie stanu mikro (pojedynczych cząstek) z wielkościami makroskopowymi (takimi jak temperatura, ciśnienie). Wcześniej pojęcia mikro i makroskopowe stanowiły niezależne od siebie aparaty dwóch różnych dziedzin nauki. Warto zwrócić uwagę, iż pojęcie temperatury ma sens jedynie statystyczny. Oznacza to, że nie ma sensu np. temperatura pojedynczej cząstki.
 • Jednym z fundamentalnych praw przyrody jest dążenie układu do minimalizacji swojej energii. Nie są znane przyczyny tego faktu, jednak olbrzymia ilość teorii fizycznych opiera się na tym postulacie. Bardzo często rozwiązanie jakiegoś praktycznego problemu sprowadza się do minimalizacji energii. Za przykłady mogą posłużyć:
  • Mechanika molekularna - metoda poszukiwania optymalnej geometrii molekuł za pomocą klasycznej dynamiki Newtonowskiej.
  • Metoda wariacyjna - ogół metod polegających na szukaniu takiej funkcji falowej, dla której średnia energia układu (formalnie wartość średnia hamiltonianu) osiąga minimum. Sztandarowym przykładem są tutaj równania Hartree-Focka, które (wraz z teorią funkcjonału gęstości - DFT) stanowią współczesne podwaliny obliczeń kwantowo-mechanicznych.
  • Ścieżki reakcji chemicznych - ogół metod, polegających na szukaniu optymalnych (z energetycznego punktu widzenia) ścieżek na powierzchni energii potencjalnej.
  Cechą wspólną wszystkich powyższych przykładów, jest zadanie pytania: "co zrobić, żeby energia osiągnęła minimum".
  Z matematycznego punktu widzenia są to klasyczne problemy optymalizacyjne. Aparat matematyczny, który zajmuje się tego typu problemami to - w zależności czy szukamy ciągu liczb czy funkcji - rachunek różniczkowy lub rachunek wariacyjny.
 • Jeżeli dysponujemy powierzchnią energii potencjalnej to możemy odtworzyć siły działające w poszczególnych punktach układu. Aby to uczynić potrzebujemy policzyć pochodną energii po położeniu dE/dx. Fakt ten wynika z odwrócenia definicji pracy (całka z iloczynu przesunięcia i przyłożonej siły). Zabieg taki może być stosowany do numerycznej optymalizacji geometrii układu. Polega on na wykonywaniu w pętli (tak długo aż w układzie działają siły):
  • Obliczenie sił działających na poszczególne cząstki jako pochodną energii w punkcie:
   F0=Ex0\vec{F_0} = \dfrac{\partial{E}}{\partial{\vec{x_0}}}
  • Przesunięcie cząstek zgodnie z działającymi siłami.
  Takie postępowanie jest podstawą wielu symulacji numerycznych np. z zakresu chemii kwantowej.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.